تحلیل اقتصادی انتخاب طرح‌های کنترل سیلاب در زمان ساخت سدهای انحرافی: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد /دانشکده عمران، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد /مهندسی سازه های هیدرولیکی، شرکت PIDEC، شیراز

3 دانشجوی دکتری/ دانشکده عمران، دانشگاه تهران

چکیده

سیلاب‌ها هرساله خسارات قابل توجهی را به تاسیسات و اراضی واقع در سیلابدشت‌ها وارد می‌نمایند. بخش قابل توجهی از این خسارات به کارگاه‌های ساخت تاسیسات بر روی رودخانه‌ها، از جمله کارگاه‌های ساخت سدها و بندهای انحرافی، وارد می‌گردد. در تدوین برنامه‌های کنترل سیلاب بایستی روش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد. هرچند که تجربه نشان داده که روش‌های غیرسازه‌ای علاوه بر هزینه‌های کمتر، با اثرپذیری بیشتری نیز توام می‌باشد.
در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی روش‌های مدیریتی مهار سیلاب، الگوریتمی برای یافتن بهترین راه‌کار مدیریتی تدوین گردد. در گزینش این روش‌ها ضمن توجه به محدودیت‌های اطلاعاتی و جزئیات تحلیلی مدل‌ها، تحلیل‌های اقتصادی، برای انتخاب بهترین راه کار مدیریتی مهار سیلاب در نظر گرفته شده‌اند.
مطالعه موردی این مقاله بر روی سد انحرافی شیرگواز در استان سیستان و بلوچستان که در 44 کیلومتری پایین دست سد خاکی پیشین واقع گردیده، انجام شده است. بررسی‌های انجام شده نشانگر تأثیر قابل توجه روش‌های مدیریتی مهار سیلاب درکاهش خسارات سیل می‌باشد که این روش‌ها می‌توانند پس از اتمام عملیات کارگاهی نیز مورد استفاده قرار گیرند. همچنین ایجاد سیستم هشدار سیل به همراه مدیریت مناسب در بهره‌برداری از سد پیشین در کاهش خسارت سیل به سد انحرافی شیرگواز موثر بوده است. در انتهای مقاله یک سیستم هشدار سیل مقدماتی توام با بهره‌برداری از مخزن با توجه به اطلاعات مشاهده شده در ایستگاه‌های باران‌سنجی و هیدرومتری بالادست ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis and Comparison of Flood Control Projects During the Construction of Diversion Dams: A Case Study

نویسندگان [English]

  • M Karamouz 1
  • A Poortoiserkani 2
  • A Ahmadi 3
1 Professor, School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran-
2 M. Sc. in Hydraulic Structure, PIDEC Company, Shiraz, Iran
3 Ph.D. Candidate, School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Floods have caused extensive damages in the floodplain every year. An important issue in regions with construction sites of diversion dams is how to protect the project during the construction. In implementating  flood management schemes, both non-structural and structural flood control options should be considered. The experiences show that nonstructural options are more effective than structural methods in reducing the damages of flood at a lower cost. In this paper, an algorithm is developed to define the best management scheme for flood protection. An economic analysis is undertaken which combines the analysis of probable floods and expected damages for different flood control options as well as a flood warning system. The case study is Shirgovaz diversion dam which is located 44 kilometers downstream of the Pishin Dam in South Baloochestan in southeast of Iran. The results show that considering a flood warning system for the Pishin Dam is an effective method to reduce the flood damages. This system could provide early warning to the Pishin Dam and the rest of the area. A simple flood warning system has been designed and could utilize the information obtained from upstream synoptic and hydrometric stations. This study shows the significant value of planning flood control schemes for flood damage reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Control
  • Flood Warning System
  • Economic Analysis
  • Flood management
پورتویسرکانی، ا.، (1377)، تحلیل اقتصادی و مقایسه طرح‌های کنترل سیلاب در زمان ساخت سدهای (با کاربرد بر سدانحرافی شیر گواز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
غواصیه، ا.ر.، (1376)، تدوین روشهای مدیریت سیلاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
کارآموز، م. و حیدری، ع.، (1377)، "ساختار سیستم‌های هشدار سیلاب"، کارگاه آموزشی- تخصصی سیستم‌های هشدار سیل و مدیریت سیلاب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
کارآموز، م.، (1377)، گزارش تهیه منحنی فرمان سد پیشین در زمان ساخت بند انحرافی شیرگواز، مهندسین مشاور جاماب وزارت نیرو.
وزارت نیرو، دفتر فنی امور آب (1372)، دستورالعمل بررسی‌های اقتصادی طرحهای منابع آب مرحله شناسایی، نشریه استاندارد مهندسی آب کشور شماره 76- الف.
Goodman, A. S. (1984). Principles of water resources planning, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
James, L. D. (1967). ‘‘Economic analysis of alternative flood control measures.’’ Water Resources Research, 3(2), pp. 333–343.
James, L. D. and R. R, Lee, (1971), Economic of Water Resources Planning, McGraw- Hill.
Leo R.Beard, Honorary Member, ASCE (1997), “Estimating Flood Frequency and Average Annual Damage” Journal of water Resourees Planning and Management, vol. 123, NO 2.
Linsley, R. K. and J. B. Franzini and D. L. Frebreg, (1992), Water Resources Engineering, 4th Edition, McGraw- Hill
Lund, J. R. (2002). ‘‘Floodplain Planning with Risk-Based Optimization’’, Water Resources Resaerch, 128(3), pp. 202–207.
Mays L.W. (1996), Water Resources Hand Book, McGraw Hill. New yorkNY.
Olsen, J. R., Beling, P. A., and Lambert, J. H. (2000). ‘‘Dynamic models for floodplain management.’’ Journal of Water Resourees Planning and Management, 126(3), pp. 167–175.
United States Army Corps of Engineers (USACE). (1996). ‘‘Risk-based analysis for flood damage reduction studies.’’ Engineer Manual EM 1110-2-1619, Washington, D.C.
U.S. Water Resources Council (WRC). (1983). Economic and environmental principles and guidelines for water and related land resources implementation studies.
Zhang, L. and Singnh, V. P. (2005) “Frequency analysis of flood damage”, Journal of Hydrology Engineering 10(2), pp. 100-109.