دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1385 
شبیه‌سازی عددی پخش آلودگی در منابع آب سطحی

صفحه 31-38

ابوالفضل شمسایی؛ عطاءاله نجفی جیلانی


واسنجی اتوماتیک مدل بارش ـ رواناب با استفاده از روش بهینه‌سازی SCE

صفحه 39-52

کوروش قادری؛ جمال محمد ولی سامانی؛ حمیدرضا اسلامی؛ بهرام ثقفیان


بررسی آزمایشگاهی جریان انحرافی آبگیرهای جانبی در کانال‌های قوسی

صفحه 78-87

محمدرضا پیرستانی؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی


مقایسه دو روش کم‌آبیاری سورگم

صفحه 1-9

علیرضا سپاسخواه؛ بیژن قهرمان؛ شاهرخ زندپارسا؛ محمدمهدی قاسمی