اولویت بندی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ گروه سازه های‌آبی دانشکده‌کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار / گروه سازه های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد/ عمران آب، وزارت نیرو

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در زمینه منابع آب وجود دارد، کمبود آب است. چون امکان اجرای مالی تمام پروژه‌های مربوط به منابع آب، در یک بخش وجود ندارد، بنابراین ترتیب اجرای آنها بسیار مهم می‌باشد. در این تحقیق از یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی برای اولویت‌بندی برخی از پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای کارون بزرگ با درنظرگرفتن معیارهای مختلف، استفاده شده‌است و روش پیشنهادی Raj و Kumar برای شرایطی که معیارهای سود و هزینه وجود دارند، توسعه داده شد. در اولویت‌بندی گزینه‌ها، ابتدا معیارها و وزن آنها تعیین می‌شوند. در این تحقیق، 10 طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای کارون بزرگ با 8 معیار در نظر گرفته شده‌است. وزن معیارها، توسط 5 کارشناس خبره در زمینه منابع آب مشخص شده‌اند. وزن‌های فازی گزینه‌ها، با استفاده از استانداردهای ریاضیات فازی محاسبه شده‌است. نظریه مجموعه‌های ماکزیمم و مینیمم، برای مطلوبیت نهایی هر یک از گزینه‌ها استفاده می‌شود. در نهایت، نتایج روش مجموعه‌های ماکزیمم و مینیمم با نتایج بدست آمده از نرم افزار FDM مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Inter-basin Water Resources Projects Using Fuzzy Multiple Attribute Group Decision Making Method

نویسندگان [English]

  • S. L Razavi Toosi 1
  • J M. V. Samani 2
  • A Koorehpazan Dezfuli 3
1 M.S. student, Department of water structures, College of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran, Po.Box 14115-33
2 Associate professor, Department of water structures, College of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
3 M.S. Environment and Water Research Center, Ministry of Energy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Dealing with Water Scarcity is one of the important probleme in water resources management. There is no one of financial capability to execute all the water resources projects in one lot, so it is important to rank execution projects. In this study, one of the fuzzy multiple attribute decision making methods was employed for ranking some of the inter-basin water transfer projects, by using different critaria and modifying the Raj and Kumar method for both benefit and cost critaria conditions. The approach has been applied to the Karun river basin. For ranking alternatives, first critaria and their weight were determined and then 10 inter-basin water resources projects of Karun river with 8 critaria were considered. The weight of each criterion determined by 5 water resources experts. The fuzzy weights of alternatives are computed by using standard fuzzy arithmatic. The concept of maximizing snd minimizing sets are used to computed the total utility of each of alternatives. Finally, the results of maximizing and minimizing method were compared to FDM software. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Attribute Decision Making
  • Ranking
  • Fuzzy
  • Inter-basin water transfer projects
Adamo, J. M. (1980), “Fuzzy decision trees,  Fuzzy sets and systems, 4, pp. 207-219.
Chen, S. J. and Hwang, C. L. (1992), Fuzzy multiple attribute decision making: methods and applications, Springer-Verlage.
Ardakanian, R. and Zarghami, M. (2004), “Sustainability criteria for ranking of water resources projects,” First  National Conference of Water Resources Management, IRWRA: Iranian Water Resources Association,Tehran, Iran.
Chen, S. J. (1985), “Ranking of fuzzy numbers with maximizing set and minimizing set,  Fuzzy Sets and Systems, 17, pp. 113-129.
Duboise, D. and Prade, H. (1983), “Ranking fuzzy numbers in the setting of possibility theory,” Information Sciences, 30, pp. 183-224.
Jain, R. (1977), “A procedure for multiple-aspects decision making using fuzzy set,” Int. Journal of Systems Science, 8, pp. 1-7.
Raju, S. K., Duckstien, L. and Arondel, C. (2000), “Multicreterion Analysis for Sustainable Water Resources planning : A Case Study in Spain,” Water Resources Managemen, 14, pp. 435-456.
Raj, A. P. and Kumar, N. D. (1998), “Ranking multi-criterion river basin planning alternatives using fuzzy numbers,”Fuzzy Sets and Systems, 100, pp. 89-99.
Raj, A. P. and Kumar, N. D. (1999), “Ranking Alternatives with Fuzzy weights using Maximizing set and Minimizing set,” Fuzzy Sets and Systems, 105, pp. 365-375.
Yager, R. R. (1980), “On a General Class of Fuzzy Connectives,” Fuzzy Sets and Systems, 4, pp. 235-242.
Zadeh, L. A. (1965), “Fuzzy Sets,” Information & Control, 8, pp. 338-353.
Zarghaami, M. (2005), “Uncertain Criteria in RankingInter-basin Water Transfer Projects in Iran,” 73 rd Annual Meeting of ICOLD,Tehran, 180-S1.