آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن (مطالعه موردی سد شهرچای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترا /سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار /گروه مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار / گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پیش بینی مقدار رسوبات ورودی به مخازن سدها و نحوه توزیع و تجمع آن دارای اهمیت و پیچیدگی بالایی در طرح و بهره‌برداری مناسب چنین سازه‌های آبی است. روشهای ریاضی و تحلیلی متعدد و پیچیده‌ای برای شناخت فرآیند رسوب و برآورد رسوبات ورودی و نحوه رسوبگذاری آن در مخازن سدها ارائه گردیده است.  تحلیل رسوب در مخازن سدها بر اساس چنین روش‌هایی همواره توام با خطای نسبی بوده که این برآورد خطای نسبی به عنوان  Uncertainty (عدم قطعیت) در علوم مهندسی شناخته می‌شود. وجود عدم قطعیت در بر آورد پارامترهای طراحی سازه‌های آبی، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت مورد انتظار چنین سیستم‌هایی بوده و به کمیت درآوردن منابع عدم قطعیت می‌تواند یک گام اولیه و اصلی در تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در عملکرد یک سازه آبی باشد. در طرح سیستم مخازن ذخیره (سدها)، تحلیل رسوب ورودی به مخزن جهت برآورد حجم مرده سد و نحوه ته نشینی رسوبات در سد از معیار‌های اساسی طراحی به شمار رفته و منابع خطا یا عدم قطعیت در چنین تحلیلی می‌تواند ناشی از عدم امکان پیش بینی قطعی جریان ورودی، میزان رسوب، نوع رسوب و .... به مخزن باشد. در این تحقیق از روش‌هار (Harr)  جهت تعیین میزان عدم قطعیت رسوبات متراکم شده مخزن در طول زمان (15، 30 و 45 سال بعد از بهره برداری) در کل دوره آماری و دوره آماری خشک و تر استفاده شده است،  به علاوه آنالیز حساسیت برای تعیین اهمیت فاکتور‌های مختلف عدم قطعیت رسوبات مخزن انجام گرفته است. در این مطالعه سیستم مخزن ذخیره شهرچای در منطقه آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفته و عدم قطعیت رسوبات تراکمی مخزن و تأثیر هر فاکتور عدم قطعیت روی رسوبات تجمعی مخزن در دو دوره آماری ذکر شده به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد دبی سالیانه جریان و بار رسوب از مهمترین فاکتور‌های تعیین کننده عدم قطعیت حجم رسوبات سالانه مخزن و درصد رسوبات و راندمان تله اندازی دارای اهمیت کمتری می‌ باشند. همچنین در این روش عدم قطعیت رسوبات تراکمی مخزن در کل دوره آماری 384/0 و در دوره آماری خشک و تر 244/0 به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Uncertainty Analysis of Reservoir Sedimentation With Harr's Method Case Study: Shahar Chai Dam In Iran

نویسندگان [English]

  • M Vaez Tehrani 1
  • J M. Samani 2
  • M Montaseri 3
1 pH.D student of Water Structures Eng., Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Water Structures Eng., Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Water Structures Eng., Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

One of problems that affects the hydro-installation and reduces the useful life of dams, is sedimentation in the reservoir, which is unavoidable. In estimating reservoir sedimentation and accumulation, a number of uncertainties arise. These are related to the quantity of streamflow, sediment load, sediment particle size, and specific weight, trap efficiency, and reservoir operation. To evaluate suspended sediments and bed load in some hydrometric stations, separating the field data into wet and dry time periods and total time periods are used. Harr’s method is used to quantify the uncertainty of accumulated reservoir sedimentation through time. To examine the importance of various factors on the uncertainty of accumulated reservoir sedimentation, sensitivity analysis was conducted. In this study, the effect of each uncertain factor, on the uncertainty of accumulated reservoir sedimentation through time has been examined for Shahar Chai Dam in northwestern Iran. The results show that in Harr’s method, the uncertainty of accumulated reservoir sediment volume is 0.384 in total time periods and 0.244 for wet and dry time periods. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reservoir Sedimentation
  • Harrs method
  • Uncertainty analysis
Ang, A. H. S. and Tang, W. H. (1984). Probability concepts in engineering planning and design. Vol.2, Decision, Risk and Reliability, John Wiley, New York.
Brown, C. B. (1958). Sediment transportation. Engineering Hydraulics, H. E. Rouse, ed, Wiley, New York.
Brune, G. M. (1953). Trap efficiency of reservoirs. Trans. AGU, 34(3), pp. 407-418.      
Brutsaert, W. F. (1975). Water quality modeling by Monte Carlo Simulation. Water Resources Bulletin, 11,  pp. 175-186.
Burges, S. J., and Lettenmaier, D. P. (1975). Probabilistic methods in stream quality management. Water Resour. Bull., 11(1), pp. 115-130.
Butler, D. L. (1987). Sedimentation discharge in Rock Creek and the effect of sedimentation rate on the proposed Rock Creek Reservoir Northern Colorado. Water Resour. Investigation Rep. 87-4026, U.S. Geological Survey, Denver.
Chadderton. R. A. Miller, A. C., and McDonnell, A. J. (1982). Uncertainty analysis of dissolved oxygen model. J. Envir. Engrg. Div., ASCE, 108(5), pp. 1003-1013.
Chang, C. H., Yang, J. C., and Tung, Y. K. (1993). Sensitivity and uncertainty analysis of a sediment transport model: A global approach. Stochastic Hydrol. Hydr., 7, pp. 299-314.
Chang, C. H., Yang, J. C., and Tung, Y. K. (1997). Uncertainty analysis by point estimate methods incorporating marginal distribution. J. of  Hydraulic Engineering, ASCE, 123(3), pp. 244-250.
Chen, Y. H., Lopez, J. L., and Richardson, E. V. (1978). Mathematical modeling of sediment deposition in reservoir. J. Hydr. Div., ASCE, 104(12), pp. 1605-1616.
Churchill, M. A. (1948). Discussion of analysis and use of reservoir sedimentation data. by L. C. Gottschalk. Proc., Fed. International Sedimentation Conf., pp. 139-140.
Colby, B. R. (1956). Relationship of sediment discharge to streamflow. Open File Rep., U.S. Geological Survey, Water Resources Division, Washington, D. C.
Dettinger, M. D., and Wilson, J. L. (1981). First order analysis of uncertainty in numerical models of groundwater flow, Part 1. Mathematical development. Water Resour. Res., 17(1). pp. 149-161.
Fan, S. S. (1988). Twelve selected computer stream sedimentation models developed in United States. Interagency Advisory Committee on Water Data. Subcommittee on sedimentation, Federal Energy Regulatory Commission,Washington, D.C.
FAO. (1981). Arid Zone Hydrology for Agricultural Development.
 
Gates, K., and Al-Zahrani, M. A. (2002). Spatiotemporal stochastic open-channel flow. J. of  Hydraulic Engineering, ASCE, 122(11), pp. 641-661.
Hansen, D., and Bari, R. (1996). Uncertainty in water profile of buried stream flowing under coarse material. J. of Hydraulic Engineering, ASCE, 128(8), pp. 761-773.
Hipel, K. W. and McLoed, A. L. (1994).Time series modeling of water resources and environmental systems. Development in water science, 45, Elsevier Science, New York. 
Hosseni, S. M. (2000). Statistical evaluation of the empirical equation that estimate hydraulic parameters floe through rockfill. Stochastic Hydraulics 2000, eds.Wang, Z. Y. and Hu, S. X. Balkema, Rotterdam.
Huang, K. Z. (1986). Reliability Analysis of Hydraulic Design of Open Channel. Stochastic and Risk Analysis in Hydraulic Engineering, Water Resources Publications, ed. Yen, B.C., Littleton, Co.
Jones, l. (1989). Some results comparing Monte Carlo simulation and first order Taylor series approximation for steady groundwater flow. Stochastic Hydrol. Hydr., 3, pp. 179-190.
Lane, E. W. and Koelzer, V. A. (1943). Density of sediment deposited in reservoirs. A study of methods used in measurement and analysis of sediment load in streams, Rep. No. 9, Hydraulic Lab, Univ. of Iowa.
Lara, J. M., and Pemberton, E. L. (1965). Initial unit weight of deposited sediments. Proc. Fed. Interagency Sedimentation Conf., U.S. agriculture Research Service Publ. No. 970, pp. 818-845.
Loucks, D. P., Stedinger, J. R. and Haith, D. A.  (1981). Water resources systems planning and analysis. Prentice hall, Englewood Cliffs, N.J.
McKay, M. D. (1988). Sensitivity and uncertainty analysis using a statistical sample of input values. Proc. Fed. Uncertainty analysis, Y. Ronen, ed., CRC, Boca Raton. Fla., pp. 145-185.
McKay, M. D., Beckman, R. J. and Conover, W. J. (1979). A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer node. Technometrics. 21(2), pp. 239-245.
McLeod, A. L. and Hipel, K. W. (1978). Simulation procedures for Box Jenkins models. Water Resour. Res., 14(5), pp. 969-980.
Melching, C. S. (1995). Reliability estimation. Computer models of watershed hydrology, V. P. Singh, ed., Water Resources Publication, Littleton, Colo., pp. 69-118.
Mercer, L. J. and Morgan, W. D. (1975). Evaluation of a probability approach to uncertainty in benefit-cost analysis. Technical Report, Contribution No: 149, California Water Resources Centre, University of California, Davis.
Miller, C. R. (1953). Determination of the unit weight of sediment for use in sediment volume computations. Bureau of reclamation, Denver.
Morris, G. L. and Fan, J. (1998). Reservoir sedimentation handbook.McGraw-Hill , New York.
Rosenblueth, E. (1981). Two-point estimates in probabilities. Appl. Math. Modeling, 5 , pp. 329-335.
Ruddy, B. C. (1987). Sediment discharge in Muddy Creek and the effect of sedimentation rate on the proposed Wolford Mountain Reservoir near Kremmling, Colorado. Water Resour. Investigation Rep. 87-4011. U.S. Geological Survey, Denver.
Salas, J. D. (1993). Analysis and modeling of hydrologic time series. Handbook of hydrology, D. R. Maidment, ed., Chapter 19. McGraw-Hill, New York. 
Salas, J. D., and Hyun-Suk Shin (1999), Uncertainty Analysis of Reservoir Sedimentation. Journal of Hydraulic Engineering. 125(4). pp. 339-350.
Salas, J. D., Delleur, J. W., Yevjevich, V., and Lane, L. J. (1980), Applied modeling of hydrologic time series. Water Resources Publications. Littleton, Colo.
Scavia, D., Powers, W. F., Canale, R. P., and Moody, J. L. (1981), Comparison of first-order error analysis and Monte Carlo simulation in time dependent lake eutrophication models . Water Resour. Res, 17(4), pp. 1051-1059.
Shen, H. W. and Julien, P. Y. (1993). Erosion and sediment transport. Handbook of hydrology, D. R. Maidment, ed., Chapter 12. McGraw-Hill, New York.
Sitar, N. Cawlfield, J. D. and der Kiureghian, A. (1978). First-order reliability approach to stochastic analysis of subsurface flow and contaminant transport. Water Resour. Res, 23(5), pp. 794-804.
Smith, L. and Freeze, R. A. (1979). Stochastic analysis of steady state groundwater flow in as bounded domain. 2. Two-dimensional simulations. Water Resour. Res, 15(6), pp. 1543-1559.
 
Soares, E. F., Unny, T. E. and Lennox, W. C. (1982). Conjunctive of deterministic and stochastic models for predicting sediment storage in large reservoirs. J. Hydrol. 59, pp. 83-105.
Soleimani, A. (2003). Uncertainty analysis of routed outflow in rockfill dam, Water department, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran.
Strand, R. L., and Pemberton, E. L. (1982). Reservoir sedimentation. Technical Guideline for Bureau of Reclamation U.S. Dept. of Interior, Bureau of reclamation, Denver.
Tang, W. H., and Yen, B. C. (1972). Hydrologic and hydraulic design under uncertainties. Proc, but. Symp. on Uncertainties in Hydrology and Water Resour. Sys., Vol. 2. University of Arizona. Tucson, pp. 868-882.
Tung, Y. K. (1993). Uncertainty and reliability analysis. In: Water Resources Handbook, Chapter 7, ed. Mays, L. W., McGraw-Hill, New York.
U.S. Bureau of reclamation. (1987). Design of small dams. Water Resources Technical Publication. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
Vanoni, V. A. (1975). Sedimentation engineering. Prepared by the ASCE Task Committee for the preparation of the Manual on Sedimentation Committee of the Hydraulics Division, ASCE, Reston, Va.
Warwick, J. J., and Cale, W. G. (1986). Effects of parameters uncertainty in stream modeling. J. Envir. Engrg., ASCE, 112(3), pp. 479-489.
West Azarbayjan Water Bureau (2002): Introduction of Rivers in WestAzarbayjanState. Water Resources Technical Publications, Urmia, Iran, pp.  23-46.
Yeh, B. C., Cheng, S. T., and Melching, C. S., (1986). First-order reliability analysis. Stochastic and risk analysis in hydraulic engineering, B. C. Yen, ed., Water Resources Publication, Littleton, Colo., pp. 1-36.
Yeh, K. C. and Deng, S. L. (1996). Uncertainty Analysis of Sediment Formulas, in Stochastic Hydraulics, 96, eds. Tickle et al.
Yeh, K. C. and Tung, Y. K., (1993). Uncertainty and Sensitivity Analysis of Pit-Migration Model, Journal Of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol.119, No.2.