مروری بر روشهای برآورد بار معلق(مطالعه موردی: حوضه آبریز صیدون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو/تهران، خیابان مطهری شماره 98. صندوق پستی: 516- 15745

2 شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو/ تهران، خیابان مطهری شماره 98. صندوق پستی: 516- 15745

3 پزوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

ذرات معلق در آب رودخانه که تبدیل به رسوب می‌شود از مشکلات اصلی مدیریت سدها می‌باشد. لذا پیش از احداث سدها و سایر تاسیسات هیدرولیکی نیاز به مطالعه بار معلق رودخانه‌ها می‌باشد. بدیهی است که با توجه به محدود بودن دوره‌های آماری و تغییرات گسترده شرایط هیدرولوژیکی و حفاظتی حوضه  آبریز و رودخانه عموماً استفاده از روشهای درونیابی یا برون‌یابی ضروری می‌شود که بالطبع احتمال خطا را افزایش می‌دهد می‌دهد.  در این مطالعه با توجه به عدم وجود ایستگاه بروی رودخانه صیدون تحلیلی بروی  ایستگاههای موجود در منطقه انجام گردید و با توجه به رابطه نسبت سطح، رابطه به حوضه تعمیم گردید. لذا با استفاده از آمار ایستگاههای هیدرومتری پیرامون و همچنین با استفاده از روشهای منحنی سنجه تک خطی، منحنی سنجه دوخطی و منحنی‌های سنجه فصلی و روش تعدیل بار رسوبی (FAO-1981) مقادیر رسوب برآورد گردید و نتایج بدست آمده با نتیجه روش پسیاک مقایسه گردید و بهترین روش برای منطقه معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Estimation Methods for Suspended Load Case study: Seydon Basin, Iran

نویسندگان [English]

  • M. J PourAghnaei 1
  • M DomiriGanji 2
  • A YousefPour 2
  • B Ghermezcheshmeh 3
1 Ghods Niroo Engineering Company, # 98, Motahari St., Tehran, Iran.
2 Ghods Niroo Engineering Company, # 98, Motahari St., Tehran, Iran.
3 Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Karadj, Iran
چکیده [English]

Suspended load in water are a problem dam reservoir management. Accordingly a pre-construction study on suspended load is needed for dams and other hydraulic structures. There are several methods all of which need the results from the field sampling from the river under study or the conjunctive rivers. Because of limited data, interpolation and/or extrapolation will normally be necessary.
In this research, regarding the absence of gauges on SeydonRiver, data from other stations in the basin were used. The result was used on the area-ratio basis. This study was done using single line Sediment Duration Curve (SDC), double line and seasonal SDC, and, FAO methods. The result are then compared to the PESIAC method resulted in the selection of the best method for study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suspended load
  • Sediment
  • Hydrometric station
  • Sediment Duration Curve
  • River
میرابوالقاسمی، هادی. و مرید، سعید. (1374) بررسی روشهای هیدرولوژیکی برآورد بار معلق رودخانه‌ها، مجله آب و تکنولوژی. شماره 3، سال سوم، ص 54-67.
میرابوالقاسمی، هادی (1373) ارزیابی روش USBR در برآورد بار معلق رودخانه کارون ، سمینار مهندسی رودخانه اهواز.
Jones, K. R., et al. (1981), paper 37: Arid Zone Hydrology, FAO, Rome.
USBR (1987) "Design of Small Dams, Water Resources Technical Publication.
Walling. D.E. (1985), "Development in Erosion yield studies" UNESCO, Paris.