بررسی ماهیت فقهی و حقوقی حق بهره برداری از منابع آب در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد،یزد، ایران.

چکیده

در مجموعه قوانین و مقررات ناظر به منابع آب ایران، از رابطه حقوقی اشخاص با این منابع با عنوان  حق بهره‌برداری یاد شده است که مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی است که آب را در زمره مشترکات و بعبارتی امانت عمومی می‌شناسد وبا نفی هرگونه حق مالکانه از بهره‌مندان آن، صرفا حق بهره‌برداری به آنان می‌دهد. معذالک به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این حق بهره‌برداری، همچنان شاهد رفتار مالکانه بهره‌برداران و تعارض آرای مراجع اداری و حقوقی در این باره هستیم. از این رو در یک مطالعه تحلیلی و توصیفی و با تدقیق در مبانی فقهی و حقوقی و نظریاتی که بر پایه اشتراکی و امانی بودن این ثروت عمومی به تاسیس حق بهره‌برداری منابع آب در قوانین مربوطه، مبادرت نموده است و در رجوع به ماده 29 قانون مدنی که در مقام بیان حقوق مختلفه‌ای که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود به حق مالکیت اعم از عین و منفعت و حق انتفاع و ارتفاق اشاره داشته است ویژگی‌های حق بهره برداری منابع آب را با حق انتفاع نزدیک دیدیم که ذیل این ماهیت حقوقی، بهره‌برداران آب از هر گونه مشی مالکانه‌ای از جمله حق انتقال و اتلاف این حق بی‌بهره‌اند و دولت که این امانت عمومی را در اختیار دارد فارغ از رفتارهای مالکانه حسب مصالح عمومی با تجویز و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری بر منابع و مصارف آب نظارت می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudence and Legal Nature of the Right to Exploit Water Resources in the Iranian law

نویسنده [English]

  • Aliakbar jafari nadoushan
Assistant Professor of Department of Law and Political Science, University of Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

In the set of laws and regulations regarding Iran's water resources, the legal relationship of individuals with these resources is referred to as the right of exploitation. This is based on jurisprudence and legal principles that recognize water as a common trust and in other words, a public trust, and negate any right to ownership for the user. However, due to the ambiguity in the legal nature of this exploitation right, we continue to witness the possessive behavior of the exploiters and the conflicting opinions of the administrative and legal authorities in this regard. Therefore, in this analytical and descriptive study, we examined the jurisprudential and legal foundations of the subject and then put forward the theories that have been established in the relevant laws based on the shared and trust nature of this public wealth. Then, referring to Article 29 of the Civil Law, which is in the position of expressing the various rights that individuals have in relation to property and in which the right to ownership, including the object and benefit, the right to usufruct and easement, the characteristics of the right of exploitation, we observed an affinity for usufruct rights in the Iranian right of water exploitation. Therefore, under this legal nature, we came to the conclusion that the water users are not entitled to any kind of proprietary policy, including the right to transfer and waste this right, and the government that has this public trust supervises water sources and uses by prescribing and adjusting exploitation licenses according to public interests and regardless of the proprietary behaviors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploitation Rights
  • Water Resources
  • Commons
  • Public Trust
  • Usufruct Rights
Al-Amili M (1990) Al-lomat al-dameshqiyah. Dar-al-Turath-Dar-al-Islamiyyah, 287p (In Arabic)
Al-Amili Z (1992) Rowzat al-bahiyah fi sharh al-lomat al-dameshqiyah. Office of Islamic Publications, Vol. 2, 815p (In Arabic)
Baqdadi M (1992) Al moqnea. Thousandth Anniversary Shaykh Al-Mofid world Congress, 847p (In Arabic)
Borojerdi SH(2008) Jamh ahadis shiah. Farhang Sabz Publication, Vol. 23, 1218p (In Arabic)
Ebn-e-babavih M (1992) Man la yahzarh alfaghih. Office of Islamic Publications, Vol. 2, 390p (In Arabic)
Hilli H (1999) Tahrir al-ahkam al-shar'iyyah. Imam Sadiq Institution, Vol. 4, 648p (In Arabic)
Hilli H (1992) Qawaʿid al-ahkam fi maʿrifat al-halal wa al-haram. Office of Islamic Publications, Vol. 2, 575p (In Arabic)
 Hussayni Al-Sistani S A (1996) Minhaj-al-salihin. Office of his eminence Al-Sayyid Ali Al0Hussayni Al-Sistani, Vol. 2, 486p (In Arabic)
Jafari Langarodi M J (1989) Property law. Ganj Danesh Publication, 414p (In Persian)
Jafari Nadoushan A A, Shahin A (2019) The legal system of iranian water ownership (Looking at French and American law). Iran-Water Resources Research 15(4):282-298 (In Persian)
Jafari Nadoushan A A (2022) The theory of public trust as a basis for the right to exploit water resources in Iranian law. Private Law Studies Quarterly 51(4):673-693 (In Persian)
Katouzian A N (2004) Properties and ownership. Mizan Publication 272p (In Persian)
Mussavi al-Khomeini S R (N. D.) Tahrir al-Wasilah. Institution of Matbou'at-e-Dar-al-Ilm, 656p (In Arabic)
Najafi M (1984) Jawahir al-kalam fi sharh sharaye' al-Islam. Dar-al-Ihya Al-Turath Al-Arabiyyah, 389p (In Arabic)
Meshkini A (N. D.) Mustalihat al-Fiqh. N. P., 579p (In Arabic).
Mussavi al-Khomeini S R (N. D.) Tahrir al-wasilah. Institution of Matbou'at-e-Dar-al-Ilm, 656p (In Arabic)
Najafi M (1984) jawahir al-kalam fi sharh sharaye' al-Islam. Dar-al-Ihya Al-Turath Al-Arabiyyah, 389p (In Arabic)
Nowroozi Gh (2019) Reflection on legal challenges of water ownership at Zayanderood Basin from the perspective of public law. Public Law Studies Quarterly 48(4):867–886 (In Persian)
Pilvar R, Radjabi M (2018) Property rights of water wells; The arena of transformation from private law to public law. Quarterly of Legal Encyclopedias 2(2):67-91 (In Persian)
Rahaei S, Farzaneh M (2020) The effect of establishing ownership of water within Imamie Jurisprudence’s view. Journal of Comprative Law 7(13):235-266 (In Persian)
Rashidi H (2004) Law of equal water -distribution in Iran. Dadgostar Publication, Vol. 1, 578p (In Persian)
Sadr S M B (1996) Iqtisaduna. Office of Islamic Publications, 735p (In Arabic)
Sarmad M (1975) Law of Water. Keyhan, Vol. 1, 161p (In Persian)
http://ijtihadnet.ir/ )2021) Jurisprudential fatwa on water ownership and its exploitation.
https://divan-edalat.ir/nht