دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 62، آذر 1401، صفحه 1-195 

مقاله پژوهشی

اثر تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی تحت سناریوهای SSP3 و SSP5 با استفاده از روش فازی

صفحه 1-17

سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ حامد مازندرانی زاده


کاربرد روش پس‌پردازش مقیاس‌دهی خطی برای تصحیح اریبی برونداد مدل‌های اقلیمی CMIP6

صفحه 131-144

فرناز ارشادفتح؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی شاهنظری؛ یورن ایویند اولسون


تحلیل تاریخی- آسیب‌شناختی مدیریت آب شهری تهران در دوره قاجاریه

صفحه 145-156

رضا الوندی؛ مقصودعلی صادقی؛ هاشم آقاجری؛ محمدرضا شهبازبگیان


ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه خودکار تخمین غلظت رسوب معلّق رودخانه مبتنی بر الکترونیک نوری

صفحه 180-195

سیدحمیدرضا صادقی؛ وحیده‌السادات صادقی؛ سیدوحید صادقی؛ پدیده‌السادات صادقی؛ سیدپارسا صادقی؛ حمیده‌السادات صادقی؛ آزاده کاتبی‌کرد؛ نگار حسن‌زاده؛ داریوش جلیلی؛ سپهر یاوری؛ مصطفی ذبیحی سیلابی