بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بستان‌آباد از نظر شرب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

آب شرب منطقه بستان‌آباد غالباً از منابع آب‌زیرزمینی دشت بستان‌آباد تأمین می‌شود. هدف این پژوهش انتخاب معقول‌ترین و مناسب‌ترین روش برای بررسی کیفیت این منابع است. بدین منظور رتبه و وزن شاخص کیفی آب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره محاسبه شد. کیفیت منابع آب‌ زیرزمینی با ترکیب روش‌های وزن‌دهی آنتروپی و AHP با روش‌های رتبــــه‌دهی TOPSIS و WQI بررســـی شـــــد. در ایـــــــن مطــالــــعــــه پارامــــتـــــرهــــــای pH، TDS، Na، SO4، Cl، NO3 و F در روش‌هـــــای ترکــــیــــبـــی
Entropy-WQI ،AHP-WQI ،Entropy-TOPSIS و AHP-TOPSIS  به کار برده شد. ضریب تعیین (R2) بین رده میانگین نمونه‌ها و رده‌های حاصل از هر یک از روش‌ها نشان داد که روش AHP-TOPSIS توانایی بالایی در رده‌بندی و دسته‌بندی نمونه‌های آب دارد. نمونه‌ها با توجه به وزن‌دهی و رتبه‌دهی متفاوت هر روش در بازه‌های متفاوتی جای دارند به طوری که نمونه‌ها در روش Entropy-WQI در 2 دسته خوب و متوسط، در روش AHP-WQI در 3 دسته بسیار خوب، خوب و متوسط، در روش Entropy-TOPSIS در 5 دسته بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف و در روش  AHP-TOPSIS در 4 دسته بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف قرار گرفتند. با مقایسه روش‌های ترکیبی روشن شد که از نظر وزن‎دهی AHP بهتر از آنتروپی و از نظر رتبه‎‌دهی TOPSIS بهتر از روش کلاسیک WQI بوده است. نتایج نشان داد که روش TOPSIS سبب تکامل دسته‌بندی کیفیت نمونه‌ها می‌شود و روش آنتروپی در خصوص مقادیر مشابه و نزدیک به مقدار حداقل پارامترهایی که رابطه مستقیم با آنتروپی دارد دچار خطا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Invstigating Groundwater Quality of Bostanabad Plain for Drinking Purpose Using Multiple Criteria Decision Making Methods

نویسندگان [English]

  • Shahla Soltani 1
  • Asghar Asghari Moghaddam 2
  • Jalal Shiri 3
1 Ph.D. Student of Hydrogeology, Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 Professor, Earth Sciences Department, Faculty of Natural Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Water Engineering Department, Agricultural Faculty, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The drinking water of Bostanabad region is mostly supplied from the groundwater resources of Bostanabad Plain. The aim of this study is to select the most reasonable and suitable method for investigating the quality of this resources. For this purpose, the rate and weight of the water quality index were calculated using multi-criteria decision making methods. The quality of groundwater resources was investigated by combining entropy and AHP weighting methods with TOPSIS and WQI rating methods. In this study, parameters of pH, TDS, Na, SO4, Cl, NO3 and F were used in the combined methods of Entropy-WQI, AHP-WQI, Entropy-TOPSIS and AHP-TOPSIS. The coefficient of determination (R2) between the average rank of the samples and the ranks obtained from each of the methods showed that the AHP-TOPSIS method has a high ability to ranking and classifying water resources. The samples are placed in different ranges according to the different weighting and rating of each method, so that the samples were located in the Entropy-WQI method in 2 classes of good and average, in the AHP-WQI method in 3 classes of very good, good, and average, in the Entropy-TOPSIS method in 5 classes of very good, good, average, poor, and very poor and in AHP-TOPSIS method in 4 classes very good, good, medium and poor. By comparing the combined methods, it became clear that AHP was better than entropy in terms of weighting and TOPSIS was better than the classical WQI method in terms of rating. The results showed that the TOPSIS method leads to the evolution of the samples quality classification and the entropy method is caught in an error regarding the values that are similar and close to the minimum value of the parameters that have a direct relationship with entropy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bostanabad Plain
  • Groundwater Quality
  • Entropy
  • Analytical Hierarchy Process
  • TOPSIS
Amiri V, Rezaei M, and Sohrabi N (2014) Groundwater quality assessment using entropy weighted water quality index (EWQI) in Lenjanat, Iran. Environmental Earth Sciences 72(9):3479–3490
Asghari Moghaddam A and Vadiati M (2016) Groundwater quality ranking of sarab plain for drinking purpose using entropy method. Water and Soil Science 26(3–2):1–13 (In Persian)
Baby S (2013) AHP Modeling for Multicriteria Decision-Making and to Optimise Strategies for Protecting Coastal Landscape Resources. International Journal of Innovation, Management and Technology 4(2):218–227
Bao Q, Yuxin Z, Yuxiao W and Feng Y (2020) Can Entropy Weight Method Correctly Reflect the Distinction of Water Quality Indices? Water Resources Management. Water Resources Management 34(11):3667–3674
Brown RM, McClelland NI, Deininger RA, and Tozer RG (1970) A Water Quality Index—Do We Dare. Water Sewage Works 117:339–343
Goodarzi MR, Abedi MJ, Niknam ARR, and Heydaripour M (2022) Groundwater quality status based on a modification of water quality index in an arid area, Iran. Water Supply 22(7):6245–6261
Gorgij AD, Kisi O, Asghari Moghaddam A, and Taghipour A (2017) Groundwater quality ranking for drinking purposes, using the entropy method and the spatial autocorrelation index. Environmental Earth Sciences, Springer Berlin Heidelberg 76(7):269
Gorgij AD, Wu J, and Asghari Moghadam A (2019) Groundwater quality ranking using the improved entropy TOPSIS method: A case study in Azarshahr plain aquifer, east Azerbaijan, Iran. Human and Ecological Risk Assessment, Taylor & Francis 25(1–2):176–190
Hwang C-L and Yoon K (1981) Methods for multiple attribute decision making. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Springer, Berlin, Heidelberg, 58–191. 9_3
Li C, Gao Z, Chen H, Wang J, Liu J, Li C, Teng Y, Liu C, and Xu C (2021) Hydrochemical analysis and quality assessment of groundwater in southeast North China Plain using hydrochemical, entropy-weight water quality index, and GIS techniques. Environmental Earth Sciences, Springer Berlin Heidelberg 80(16):523
Li P, Feng W, Xue C, Tian R, and Wang S (2017) Spatiotemporal variability of contaminants in lake water and their risks to human health: A Case Study of the Shahu Lake Tourist Area, Northwest China. Exposure and Health, Springer Netherlands 9(3):213–225
Li P, He S, Yang N, and Xiang G (2018) Groundwater quality assessment for domestic and agricultural purposes in Yan’an City, northwest China: Implications to sustainable groundwater quality management on the Loess Plateau. Environmental Earth Sciences. Springer Berlin Heidelberg 77(23):775
Li P, Wu J, and Qian H (2012) Groundwater quality assessment based on rough sets attribute reduction and TOPSIS method in a semi-arid area, China. Environmental Monitoring and Assessment 184(8):4841–4854
Liu Z, Zhu H, Cui X, Wang W, Luan X, Chen L, Cui Z, and Zhang L (2021) Groundwater quality evaluation of the dawu water source area based on water quality index (WQI): Comparison between Delphi method and multivariate statistical analysis method. Water, Multidisciplinary Digital Publishing Institute 13(8):1127
Mazor E (2003) Chemical and isotopic groundwater hydrology. Applied Chemical and Isotopic Groundwater Hydrology. CRC Press
Melillo P and Pecchia L (2016) What is the appropriate sample size to run analytic hierarchy process in a survey-based research? International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, London, 1–2
Moridi A, Kerachian R, and Zokaei M (2017) Assessment of Iran’s water resources quality (2004-2014). Iran-Water Resources Research 12(4):23–35 (In Persian)
Pakniya V (2015) Evaluation of hydrogeochemistry of Bostan Abad plain aquifer groundwater resources. M.Sc. Thesis. Natural Sciences, University of Tabriz, 182 (In Persian)
Rashid Sorkh Abadi M, Shahidi A, and Khashei A (2014) Spatial analysis of groundwater quality for drinking use on Zaveh plain with Geographic Information System and Analytical Hierarchy Process combination. Irrigation and Water Engineering 5(1):96–109 (In Persian)
Saaty TL (1980) The analytic hierarchy process. McGraw-Hill, New York
Shannon CE (1948) A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal 27:379–423
Shyu G-S, Cheng B-Y, Chiang C-T, Yao P-H, and Chang T-K (2011) Applying factor analysis combined with kriging and information entropy theory for mapping and evaluating the stability of groundwater quality variation in Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, Molecular Diversity Preservation International 8(4):1084–1109
Soltani S and Asghari Moghaddam A (2021) Hydrogeochemical study of groundwater resources in Bostanabad plain using multivariate statistical methods. Iranian Journal of Ecohydrology 8(3):691–706 (In Persian)
Soltani S, Asghari Moghaddam A, Barzegar R, Kazemian N and Tziritis E (2017) Hydrogeochemistry and water quality of the Kordkandi-Duzduzan plain, NW Iran: application of multivariate statistical analysis and PoS index. Environmental Monitoring and Assessment. Springer International Publishing 189(9):455
Subba Rao N, Sunitha B, Adimalla N, and Chaudhary M (2020) Quality criteria for groundwater use from a rural part of Wanaparthy District, Telangana State, India, through ionic spatial distribution (ISD), entropy water quality index (EWQI) and principal component analysis (PCA). Environmental Geochemistry and Health 42(2):579–599
Tavakkoli M, Fazelnia G, and Ganjali AA (2018) The application of analytical hierarchy process in setting the priorities of economic sectors in Iran: A case study of Neishabour County, Village and Development 12(4):77–98 (In Persian)
WHO (2017) Guidelines for drinking-water quality. 4th edition, Incorporating the 1st Addendum
Yousefi H, Zahedi S, and Niksokhan MH (2018) Modifying the analysis made by water quality index using multi-criteria decision making methods. Journal of African Earth Sciences. Elsevier Ltd 138:309–318
Zahedi S, Azarnivand A, and Chitsaz N (2017) Groundwater quality classification derivation using Multi-Criteria-Decision-Making techniques. Ecological Indicators. Elsevier Ltd 78:243–252
Zhang Y, Li X, Luo M, Wei C, Huang X, Xiao Y, Qin L, and Pei Q (2021) Hydrochemistry and entropy-based groundwater quality assessment in the suining area, Southwestern China. Journal of Chemistry 2021:1–11