بررسی وضعیت منابع-مصارف و اقتصاد کشاورزی در حوضه آبریز مهاباد (واقع در بخش جنوبی دریاچه ارومیه) به کمک توسعه مدل هیدرو-اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

انجام هر گونه برنامه‌ریزی مدیریتی برای کنترل مصارف آب در بخش کشاورزی نیازمند درک صحیح از تأثیرپذیری متغیرهای کنترل‌کننده‌ی منابع آب، مصارف آب و اقتصاد کشاورزی از یکدیگر به منظور حصول اطمینان از تأمین نیازهای آبی کشاورزی به صورت بهینه و همچنین تضمین بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان است. هدف اصلی این مطالعه، توسعه‌ی دو مدل هیدرولوژیکی و اقتصاد کشاورزی در محدوده‌ی مطالعاتی مهاباد (واقع در بخش جنوبی دریاچه ارومیه) با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم بر حجم آب ورودی به سد مهاباد، بررسی تغییرات بلندمدت نیاز ناخالص آبیاری، و تأثیر تغییر الگوی کشت بر نیاز ناخالص آبیاری و اقتصاد کشاورزی منطقه‌ بوده است. نتایج نشان دادند که در صورت کنترل مصارف تا سال‌ 1419، افزایش حجم آب ورودی به سد مهاباد تحت سناریوهای تغییر اقلیم A1B و B1 می‌تواند متضمن کاهش نیاز کنونی به برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و امکان انجام رهاسازی از سد مهاباد برای تأمین بیشتر نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه باشد. از طرفی، ارزش خالص تولید گندم و جو آبی در سال‌های گذشته بسیار کمتر از مقدار مشابه برای سایر محصولات زراعی در منطقه‌ی مطالعه بوده است که عدم توجیه اقتصادی کشت این محصولات را تبیین می‌سازد. میزان تولید و ارزش خالص تولید چغندرقند روند رو به رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد که این روند در مغایرت آشکار با سیاست‌های کاهش 40 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. در صورت افزایش سطح زیر کشت محصولات پر آب‌بر در منطقه، بیشترین تنش وارده بر منابع آب زیرزمینی تحت سناریوی A2 خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating water resources and agricultural economy in the Mahabad study area (located in the southern part of Lake Urmia) by hydro-economic modeling

نویسندگان [English]

  • Mohammad Danesh Yazdi 1
  • SayedMorteza Malaekeh 2
1 Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology
2 Graduate student of water resources management, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Controlling agricultural water consumption requires an appropriate understanding of the interplay between water resources, water consumption and agricultural economy. This study aimed to develop two hydrological and agro-economic models in the Mahabad study area (located in the southern part of Lake Urmia) to investigate the effects of climate change on the volume of water entering the Mahabad dam, to explore long-term changes in gross irrigation needs, and to study the impact crop pattern change on the gross irrigation need and the agricultural economy of the region. The results showed that if consumption is controlled until 2040, the increase in the volume of water entering the Mahabad Dam under the climate change scenarios A1B and B1 can reduce the current withdrawal from surface and groundwater sources. It would also promote the possibility of release from the Mahabad Dam to partially provide the environmental flow of Lake Urmia. We further found that the net value of wheat and barley production in the past years was much lower than that for other crops, which explains the lack of economic justification for the cultivation of these crops. The amount of production and the net value of sugar beet production shows a significant growing trend, which is in a clear contradiction with the policies of reducing agricultural water consumption by 40%. In case of increasing the cultivated area of water-rich crops in the region, the greatest stress on groundwater resources will be under the climate change scenario A2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrologic and agro-economic modeling
  • Climate change
  • Crop pattern
  • Lake Urmia
  • Integrated water resources management
دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 65
ویژه نامه دریاچه ارومیه
شهریور 1402
صفحه 87-105
  • تاریخ دریافت: 12 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 اسفند 1401