ارزیابی آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط‎زیست استان مازندران

چکیده

در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی و گسترش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی و تخلیه پساب و زه‌آب خروجی از این واحدها کیفیت آب تالاب میانکاله را تحت تاثیر قرار داده‌است. لذا ارزیابی وضعیت کیفی تالاب امری ضروری به‌شمار می‌رود. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی مقدار آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP می‌باشد. اطلاعات ورودی به مدل، شامل داده‌های اندازه‎گیری شده توسط اداره کل حفاظت محیط‎زیست استان مازندران در 6 ایستگاه دهنه‌چپقلی، میان‌قلعه، بندر گز، قره‌سو، اسماعیل‌سای و گلوگاه می‌باشند، که طی 6 فصل و 8 دوره نمونه‎برداری از آب تالاب جمع‌آوری شده‌اند. 4 دوره نمونه‌برداری برای واسنجی و 4 دوره برای صحت‌سنجی مدل در نظر گرفته شد. عملکرد مدل براساس سه شاخصR2، RMSE و CP مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی مدل نشان‌دهنده عملکرد مطلوب مدل در شبیه‌سازی پارامترهای فسفات و نیترات می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، غلظت نیترات موجود در تالاب در محدوده مجاز قرار گرفته، اما در ایستگاه‌های دهنه‌چپقلی، میان‌قلعه، بندرگز، قره‎سو و اسماعیل‌سای روند صعودی داشته است. در حالی که غلظت فسفات در همه ایستگاه‌ها بیش‌تر از حد مجاز می‌باشد. به‌طور کلی نتایج نشان‌دهنده زوال کیفیت آب تالاب می‌باشند. بنابراین مدیریت صحیح تخلیه پساب مراکز مختلف، پایش کمی و کیفی آب تالاب، استفاده از روش‌های مدل‎سازی به‌منظور ارائه و ارزیابی راهکارهای مدیریتی و همچنین استفاده از کودهای ارگانیک به‌عنوان جایگزین کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی و مزارع آبزی‌پروری می‌تواند موجب کنترل و عدم تشدید میزان آلودگی فسفات و نیترات در تالاب میانکاله شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing Nitrate and Phosphate Pollution in Miankaleh Wetland using WASP Model

نویسندگان [English]

  • Maryam Mirhashemi 1
  • Ali Shahnazari 2
  • Kamran Nasir Ahmadi 3
1 Master's degree in Water Resources Engineering, Department of Water Sciences and Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
2 SANRU
3 Senior expert of the General Department of Environmental Protection of Mazandaran province
چکیده [English]

Therefore, it is necessary to evaluate the quality of the wetland. In this regard, the aim of the present study is to evaluate the amount of nitrate and phosphate pollution of Miankaleh wetland using the WASP model. The input information to the model includes the data measured by the General Department of Environmental Protection of Mazandaran province in 6 stations of Dahaneh-ye-chopoghli, Mian ghaleh, Bandar-e-Gaz, Gharesu, Ismaeilsay and Galougah during 6 seasons and 8 sampling periods of lagoon water. have been collected. 4 sampling periods were considered for calibration and 4 periods for model validation. The performance of the model was evaluated based on three indicators, R2, RMSE and CP. The evaluation results of the model show the optimal performance of the model in the simulation of phosphate and nitrate parameters. According to the obtained results, the concentration of nitrates in the wetland is within the permissible limits, but it has been increasing in Dahaneh-ye-chopoghli, Mian ghaleh, Bandar-e-Gaz, Gharesu and Ismaeilsay stations. While the concentration of phosphate in all stations is more than the permissible limit. In general, the results show the deterioration of lagoon water quality. Therefore, correct management of wastewater discharge from different centers, quantitative and qualitative monitoring of wetland water, use of modeling methods in order to provide and evaluate management solutions, as well as the use of organic fertilizers as an alternative to chemical fertilizers in agricultural lands and aquaculture farms can control and not intensify the amount Phosphate and nitrate pollution in Miankala wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effluent
  • modeling
  • pollutant
  • simulation
  • water quality