دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 67، آذر 1402، صفحه 1-228 

مقاله پژوهشی

طراحی سیستم پشتیبان خط‌مشی‌گذاری برای مهار بحران آب در آینده

صفحه 1-15

10.22034/iwrr.2023.172160

پریا مومن زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ علی حمیدی زاده