حفاظت از منابع آب زیرزمینی: زنان به مثابه کنشگر (نیم نگاهی به گزارش سازمان ملل متحد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات زنان، گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 استادیار گروه مطالعات زنان ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

حفاظت از منابع آب زیرزمینی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد. طی چند دهه گذشته به علت بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، ذخائر این گنج پنهان با بحران مواجه شده است. به همین علت نگرش جامع‌تری نیاز است تا از مشارکت همه ذی نفعان در مدیریت منابع آب استفاده بشود. در این میان زنان نیز به واسطه نقش مهمشان در تولید و کشاورزی تاثیر بسزایی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایفا می کنند و لازم است از ظرفیت آنان استفاده شود. این تحقیق به هدف بررسی نقش زنان به مثابه کنشگر در اسناد بالادستی ایران و به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده است. با تحلیل محتوای کیفی گزارش سازمان ملل در خصوص نقش زنان در حفاظت از منابع آب زیرزمینی، اسناد بالادستی تحلیل شد و راهبردهای ایران در خصوص مدیریت منابع آب زیرزمینی و نقش زنان مورد مطالعه قرار گرفت. نوآوری پژوهش پیش رو در این است که برای اولین بار به نقش زنان در مدیریت منابع آب زیرزمینی در سیاستگذاری کشور پرداخته می شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با وجود تاکید برنامه نویسان بر مشارکت مردم، اشاره خاصی به کنشگری گروداران مختلف در مدیریت بحران آب نشده است و داده‌هایی که دلالت بر اهمیت کنشگری زنان هستند به شدت اندک هستند و تدوین سیاست‌های دقیق را با دشواری مواجه می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protection of Groundwater Resources: Women as Activists: (A Glance at the United Nations Report)

نویسندگان [English]

  • Mastaneh Chamani 1
  • Hajar Azari 2
1 PhD student in women's studies, Department of Women's Studies, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran.
2 Assistant Professor, Department of Women's Studies, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Protection of groundwater resources plays an important role in the economic and social development of societies. Over the past few decades, due to overexploitation of groundwater resources, the reserves of this hidden treasure have faced a crisis. For this reason, a more comprehensive approach in water resources management is needed to use the participation of all peoples in water resources management. Women play a significant role in the protection of groundwater resources due to their important role in production and agriculture, and it is necessary to benefit their activism. This research was conducted with the aim of investigating the role of women as activists in Iran's upstream documents and using the qualitative content analysis method. The innovation of the upcoming research is that, for the first time, the role of women in the management of groundwater resources is addressed in the country's policy making. The findings of the research show that despite the emphasis of the programmers on people's participation, there is no specific reference to the activism of different creditors in the water management and the data that indicate the importance of the role of women and their activism are extremely insignificant and it makes policymakers face difficulty in formulating detailed policies. Therefore, it is necessary for programmers to adopt a more comprehensive perspective and use the capacity of all people while paying attention to the special geographical and climatic conditions of different regions of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater reserves
  • women'
  • s activism
  • upstream documents
  • UN report