توسعه مدلهای ورشکستگی غیرقطعی جهت برداشت عادلانه آب زیرزمینی دشت دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشگاه تبریز/صنعتی شریف

چکیده

در دهه های گذشته رشد روزافزون جمعیت و سپس افزایش تقاضای آب موجب برداشت بیش از حد آب به ویژه از منابع آب زیرزمینی شده است.کمبود آب به همراه عدم مدیریت مناسب آن باعث ایجاد مشکلات و اختلافات بین ذینفعان می شود که در اکثر این تنش ها،موارد مقدار نیاز و تقاضای آب ذینفعان یک حوضه آبریز از میزان آب در دسترس بیشتر است.لذا مدیریت آب زیرزمینی و برداشت ها باید طوری باشد که علاوه بر رفع نیاز مصرف کنندگان به صورت عادلانه،پایداری آبخوان نیز مورد توجه قرار گیرد.به همین منظور از نظریه ورشکستگی که یکی از رویکردهای تئوری بازی همکارانه می باشد،جهت تخصیص آب بین ذینفعان استفاده شده است.روش های ورشکستگی شامل ورشکستگی نسبی(P)،ورشکستگی مقید به سود یکسان(CEA)،ورشکستگی مقید به ضرر یکسان(CEL)،تالمود(TAL)،پینایل(PIN) و ورشکستگی نسبی تعدیل شده(AP)میباشد منطقه مورد مطالعه دشت دامغان در استان سمنان می باشد.نیاز آبی سالانه این منطقه حدود 110میلیون متر مکعب و برداشت سالانه آب از سفره آب زیرزمینی حدود 87 میلیون متر مکعب است.در این مطالعه 10ذینفع از بخشهای کشاورزی، صنعتی و شرب در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده توسط شاخصهای ارزیابی اکثریت آرا، پایداری در رفتار، تراز آب زیرزمینی با در نظر گرفتن عدم قطعیت و ادغام شاخص های قبل به عنوان نوآوری مقاله، بررسی شده است.طبق نتایج بدست آمده روش CELبا پایداری در رفتار یکسان در بین ذینفعان، تراز آب زیرزمینی بالا و بالاترین شاخص β بهترین روش انتخاب می شود. در نهایت استفاده از این روش به تعدیل منصفانه پروانه های برداشت آب زیرزمینی دشت دامغان کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing Uncertain Bankruptcy Models for Fair Extraction of Underground Water in Damghan Plain Iran

نویسندگان [English]

  • Samaneh Sabri 1
  • Mahdi Zarghami 2
1 university of Tabriz , Iran
2 Univ. Tabriz/ Sharif Univ. of Tech.
چکیده [English]

In recent decades, increasing population, and then water demand intensified have led to exploitation of groundwater resources.Lack of water along with its lack of proper management and conflicts between its sharing stakeholders. Often in most of these conflicts, the amount of water demand by the stakeholders is more than the amount of available water. Therefore, the management of underground water and withdrawals should be such that in addition to meeting the needs of consumers in a fair manner, the stability of the aquifer should also be taken into consideration. For this purpose, bankruptcy theory, which is one of the cooperative game theory approaches, has been used to allocate water among the Stakeholders. Bankruptcy methods include Proportional bankruptcy(P) Constrained Equal Award bankruptcy(CEA) Constrained Equal Loss bankruptcy(CEL) Talmud(TAL) Piniles(PIN) and Adjusted Proportional bankruptcy (AP). The study area in this study is Damghan plain at the Semnan province. The annual water requirement of this region is about 110 million cubic meters and the annual water withdrawal from the aquifer is about 87 million cubic meters. In this study,10 stakeholder regions from the agriculture, urban and industry sections are considered. The results obtained from bankruptcy proceedings have been valuated by the indicators of majority voting, stability in behavior, groundwater level taking into account uncertainty, and the integration of previous indicators. According to the results, the CEL method is selected as the best method with stability in the same behavior (level of satisfaction) among stakeholders, resulting in groundwater level higher and the highest β index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater Management
  • Bankruptcy methods
  • Uncertainty. Damghan Plain