مروری بر سیر بازاندیشی در تجدیدپذیری آب‌ زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایزان

3 عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده

مدیریت آب‌زیرزمینی وابسته به تخصیص، و تخصیص صحیح وابسته به فهم تجدیدپذیری است. در واقع، تعیین کمیّت ‌تجدیدپذیری آب‌زیرزمینی، شالوده اصلی تخصیص می‌باشد. اما علی‌رغم این اهمیت؛ این مفهوم با ابهام روبرو است. در این مقاله، ابتدا تعاریف تجدیدپذیری آب‌زیرزمینی بر اساس شار طبیعی تغذیه، تخمین حجم انبارش آبخوان و یا دوره جایگزینی آب‌زیرزمینی مرور گشته است. سپس مفاهیم اخیر در تعریف تجدیدپذیری آب‌زیرزمینی مبتنی بر اصل «گیرش» (دخالت بشر در بر هم زدن تعادل آب‌زیرزمینی) نیز مرور و تحلیل قرار گرفته است. اصل «گیرش» اشاره به اثر پمپاژ بر شارش‌-انبارش آبخوان و تجدیدپذیری آن دارد. رویکردهای اخیر، تعاریف «شارش-مبنا» و «انبارش-مبنا» را با یکدیگر ترکیب نموده و همچنین تجدیدپذیری آب‌زیرزمینی را به پویایی کاربری‌های آب مرتبط نموده‌اند. در مجموع نتایج نشان داد که تجدیدپذیری آب‌زیرزمینی مفهومی پیچیده بوده، که همچنان در حال توسعه و بهبود می‌باشد. در انتها به دلیل ارتباط تنگاتنگ مدیریت آب‌زیرزمینی و مدیریت خشکسالی (به ویژه با توجه به ضرورت تاب‌آوری)، یک گام جدید بر گام‌های حاصل از مرور افزوده شد؛ زیرا ضروری است برای افزایش تاب‌آوری توسعه، ریسک ابرخشکسالی مورد توجه قرار گیرد. چارچوب ارائه شده جدید می‌تواند درک بهتری از ارتباط سه-جانبه «گیرش-تجدیدپذیری- تاب‌آوری» به نمایش بگذارد؛ که توجه به آن برای مدیریت آب‌زیرزمینی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of the Rethinking Groundwater Renewability

نویسندگان [English]

  • Hashem Derakhshan 1
  • Kamran Davary 2
  • Abolfazl Mosaedi 3
1 PhD Student of Irrigation and Drainage, Department of Water Science and Engineering, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Water Engineering Dept., Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Water Science and Engineering Dept, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Groundwater management dependent allocation and correct allocation dependent groundwater renewability understanding. In fact, determining the groundwater renewability is the main foundation for the allocation of these resources, despite providing developed many definitions of groundwater renewability, this concept still has ambiguity. In this manuscript, we review definition of groundwater renewability based on flux, Storage and residence time base on capture in this article; this concept has been challenged the old definition of groundwater renewability. The principle of "capture" refers to the effect of pumping on the flux-storage of aquifer and groundwater renewability. Recent approaches have combined the "flux" and "storage" together, and related the definition of groundwater renewability to behavior of human societies. The results showed that groundwater renewability is a complex concept, which is still developing and improving in the world. In the end, due to the close relationship between groundwater management and drought management (especially considering of resilience), a new step was added to the steps resulting from the review; because it is necessary to take into account the risk of megadrought in order to increase the resilience of development. In this framework we can show a better understanding of the triple relationship of "capture-renewability-resilience"; which is essential for groundwater management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Renewablity
  • Flux
  • Storage
  • Capture