ارزیابی پایداری مدیریت منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های حوضه فلات مرکزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، وضعیت پایداری مدیریت منابع آب زیرزمینی تعداد 184 آبخوان موجود در حوضه فلات مرکزی ایران بر اساس چهار شاخص کمی که با توجه به داده‌های در دسترس قابل پیاده‌سازی باشند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، از داده‌های کمی و کیفی ماهانه منابع آب زیرزمینی، میانگین نرخ تغذیه آبخوان، دبی پمپاژی چاه‌های بهره‌برداری، دبی ایستگاههای هیدرومتری و اطلاعات جمعیتی استفاده شد. شاخص‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل ردپای یکپارچه آب زیرزمینی (بعد محیط زیستی)، تراکم جمعیت در سطح آبخوان (بعد اجتماعی)، درصد آب‌ زیرزمینی مورد استفاده برای بخش‌های کشاورزی و صنعتی (بعد اقتصادی) و تراکم چاه‌های مشاهده‌ای (بعد سازمانی) بودند که برای همه آبخوان‌ها طی دوره‌ 1379 تا 1395 محاسبه شدند. با توجه به مقادیر چهار شاخص محاسبه‌شده، رتبه‌بندی آبخوان‌ها توسط تکنیک PROMETHEE II و مقایسه زوجی شاخص‌ها انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت پایدار منابع آب‌های زیرزمینی در فلات مرکزی ایران به ویژه نزدیک به کلان‌شهرها به دلیل تراکم جمعیت بالاتر، بهره‌برداری کمتر از منابع آب‌های زیرزمینی برای بخش‌ کشاورزی و صنعت، شبکه پایش ضعیف آب زیرزمینی، افت شدید سطح آب و کیفیت نامناسب آب زیرزمینی، نسبتاً ضعیف است. نتایج نشان داد که 4/17 درصد از آبخوان‌های مورد مطالعه با پایداری خوب و 6/32 درصد آنها با پایداری ضعیف ارزیابی شدند. نتایج این پژوهش در راستای شناسایی و اولویت‌بندی آبخوان‌هایی که نیاز به اتخاذ سیاست‌های جدید و یا بازنگری آن‌ها برای دستیابی به پایداری در بهره‌برداری از این منابع ارزشمند دارند، اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Sustainability of Groundwater Resource Management for Aquifers in Iran’s Central Plateau Basin

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Parizi 1
  • Seiyed Mossa Hosseini 2
  • Amir-Reza Sadeghi 3
1 Physical Geography Dept., University of Tehran
2 Department of Physical Geography, University of Tehran
3 Physical Geography Dept., University of Tehran
چکیده [English]

In this research, the sustainability status of groundwater resources management of 184 aquifers in the Central Plateau Basin of Iran has been assessed based on four quantitative indicators that can be implemented according to the available data. For this purpose, monthly quantity and quality data of groundwater resources, mean recharge rate, pumping rate of exploitation wells, streamflow of hydrometric stations and demographic information were used. The indicators used in this research included the integrated groundwater footprint (environmental dimension), population density at the aquifer level (social dimension), the percentage of groundwater used for agricultural and industrial sectors (economic dimension) and the density of observation wells (institutional dimension), which were calculated for all aquifers during the period of 2000 to 2016. According to the calculated values of four indicators, the ranking of aquifers was performed by PROMETHEE II technique and pairwise comparison of indicators. The results of this research showed that the sustainable management of groundwater resources in the Central Plateau of Iran, especially near the megacities, is relatively weak due to higher population density, less exploitation of groundwater resources for agriculture and industry, weak groundwater monitoring network, drastic groundwater level drop and inappropriate quality of groundwater. The results showed that 17.4% of the studied aquifers were evaluated with good sustainability and 32.6% with poor sustainability. The results of this research are important in order to identify and prioritize the aquifers that need to adopt new policies or revise them to achieve sustainability in the exploitation of these valuable resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated assessment index
  • Groundwater sustainability
  • Central plateau basin
  • Multi-criteria decision making