عدالت و انصاف در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مفاهیم عدالت‌وانصاف در قوانین، مقررات‌وچارچوب‌های تصمیم‌گیری عنوان اصل راهنما در راهبردهای تخصیص‌منابع‌آب مطرح می‌شود. از طرفی گنجاندن این مفاهیم در برنامه‌ریزی‌ومدیریت منابع‌آب با موانعی ازجمله درک مفهومی ناقص، فقدان معیارهای کمّی و کیفی، ارتباط نامشخص بین عدالت‌وانصاف و چارچوب‌های برنامه‌ریزی و راهبردهای مدیریت منابع‌آب و عدم وجود نمونه‌های عینی مواجه است. در این مطالعه، به صورت مطالعه اسنادی‌کیفی، معانی عدالت و به طور متمرکزتر انصاف به عنوان یکی از اصول عدالت و کاربرد آنها در مدیریت منابع‌آب‌زیرزمینی بررسی شده است. برای این منظور روش‌های عملیاتی نمودن انصاف در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع‌آب‌زیرزمینی و نحوه ادغام انصاف در فرآیندهای برنامه‌ریزی این منابع معرفی شده است. نتایج نشان می‌دهد تعریف جهانشمولی برای عدالت‌وانصاف وجود ندارد و بسته به محتوا، نوع منبع‌آبی، قوانین و چارچوب‌های تعریف‌ شده در هر کشور و حوضه‌آبی، تعریف و رویکردهای عدالت‌وانصاف آبی متفاوت است. با این حال استفاده از معیارهای مرتبط با اصل انصاف، روش‌های شبیه‌سازی‌ـ‌بهینه‌سازی و طراحی مدل سیستمی، ممکن است برای عملیاتی‌سازی، اندازه‌گیری، محک‌زنی سیاست و اقدامات‌آبی در تمام سطوح تصمیم‌گیری (کشوری، استانی و محلی) برای اطمینان از مدیریت منصفانه منابع‌آب، مفید واقع شود. با توجه به بررسی ابعاد انصاف، برنامه‌های‌مشارکتی فرصتی برای ورود گروداران در مراحل مدل‌سازی و برنامه‌ریزی منابع‌آب‌زیرزمینی فراهم می‌کنند. با این حال، در نظر گرفتن تسهیل‌های ماهرانه برای ایجاد تعامل معنادار و منصفانه بین دانشمندان و جوامع ضروری است. در این مطالعه به جای ارائه راه‌حل‌تجویزی برای دستیابی به عدالت‌وانصاف در مدیریت منابع‌آب‌زیرزمینی، بر نیاز به رویکردهای زمینه‌ای که شامل گام‌های عمل‌گرایانه به سمت اقدامات و نتایج عادلانه‌تر است، تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Justice and Equity in Groundwater Resources Planning and Management

نویسندگان [English]

  • Elmira Valipour 1
  • Hamed Ketabchi 2
1 Water Engineering and Management Dept., Tarbiat Modares Univ., Tehran, Iran
2 Associate Prof., Water Engineering and Management Dept., Tarbiat Modares Univ., Tehran, Iran
چکیده [English]

The concepts of equity-and-justice are presented in the laws, regulations, and decision-making frameworks as a central guiding principle in the allocation strategies of water-resources. Meanwhile, the inclusion of these concepts in the planning-and-management of water-resources faces obstacles such as incomplete conceptual understanding, lack of quantitative-qualitative criteria, unclear relationship between justice-and-fairness and planning frameworks and water-resources management strategies, and lack of concrete examples. This study presents a qualitative-documentary-study that examines what justice and with more focus equity, as one of the justice principles, mean in the context of groundwater planning-and-management. Accordingly, the methods of operationalizing equity and integrating equity into the planning processes of groundwater-resources have been introduced in this study. The results indicate that justice-and-equity are not universally defined. Water justice-and-equity differ according to water-resource content and type, laws, and frameworks defined in each country and water basin. Meanwhile, the use of metrics related to the equity principles, simulation-optimization methods, and the system-model design maybe used to operationalize, metricize, and benchmark equitable water policy and practices at all levels of decision-making (e.g., country, state, and local) to ensure an equitable water future. The study of equity dimensions revealed that participatory programs provide stakeholders with an opportunity to contribute to models and programming; however, skilled facilitation is necessary in order to ensure meaningful and equitable engagement between scientists and communities. In this study rather than providing a prescriptive-solution to “achieve” justice-and-equity within groundwater-resources management, we emphasize the need for contextualized approaches that include pragmatic steps toward more equitable practices and outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity dimensions
  • Decision making framework
  • Justice
  • Groundwater resource planning
  • Groundwater resources management