اندازه گیری آب مجازی و مقایسه بهره وری فنی با بهره وری بازاری آب مجازی در بخش کشاورزی مطالعه موردی محصولات آبی منتخب استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت فنی- اقتصادی آب مجازی مصرف شده و شاخص‌های مرتبط با آن در 13 محصول آبی زراعی و باغی منتخب اصلی استان کردستان تحلیل شده است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که یونجه کمترین بهره وری آبی و بیش‌ترین میزان آب مجازی و گوجه فرنگی بیشترین بهره وری آبی و کم-ترین میزان آب مجازی در محصولات زراعی را به خود اختصاص می‌دهد. گردو و شلیل نیز در بین محصولات باغی کمترین و بیشترین بهره وری آبی (بیش‌ترین و کم‌ترین میزان آب مجازی) را دارا بوده اند. 67 درصد آب مجازی در محصولات منتخب اصلی آبی استان در بخش زراعت و 27 درصد هم در محصولات باغی استفاده شده است.

محصولات زراعی کمترین ارزش بازاری برای آب مصرفی را به صورت ضمنی در بازار مبادله می کنند. در میان این محصولات یونجه به نسبت آب مصرفی ویژه ای که دارد کمترین رد قیمتی از آب را با خود مبادله کرده است. از میان محصولات زراعی و باغی سیب‌زمینی و شلیل دارای بیش‌ترین میزان بهره‌وری بازاری محصول است. نتایج نشان داد که محصولات باغی به طور متوسط 7 برابر عایدی بازاری آب مجازی نسبت به محصولات زراعی دارند و محصولات با آب مجازی بیشتر در بازار قیمت و ارزش بازاری کمتری داشته اند. هم جهت نبودن بهره وری بازاری آب مصرفی و مقدار مصرف آب مجازی نشان می دهد که ساختار نظام تولید و الگوی کشت متناسب با وزن و اندازه آب مصرفی محصولات نبوده و حتی به شکل معکوس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement of Virtual Water and Comparison of Virtual Water Technical Efficiency with Market Efficiency in Agricultural Sector, a Case Study of Selected Irrigated Agricultural Products in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Mostafa Din Mohammadi 1
  • Roya Abbasi 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 . Master of Economics, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this study, by using the technical-economic approach of virtual water and related indicators in 13 selected agricultural crops in the province of Kurdistan has been evaluated and analyzed.

Water productivity is the inverse of virtual water consumption. Alfalfa had the lowest and tomatoes had the highest water productivity in crops. Walnuts and nectarines also had the lowest and highest water productivity among garden products.

Crops implicitly exchange the lowest market value for water for consumption. Among these products, alfalfa has exchanged the lowest price range of water due to its special water consumption. Among crops and horticulture, potatoes and nectarines have the highest market productivity. The results showed that horticultural products have on average 9 times the market revenue of virtual water compared to agricultural products.

Analysis of the relations test between the two variables of technical water efficiency and market value of virtual water consumed at the selected products in the province shows that their relationship is negative at 95% confidence level. In other words, products with more virtual water had lower prices and market value in the market. Both the lack of market value of water consumption and the amount of virtual water consumption show that the structure of the production system and cultivation pattern is not commensurate with the weight and size of water consumption of products and is even inverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • Kurdistan province
  • Virtual water
  • Water productivity