شبیه سازی دمای سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل یک بعدی Flake

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مدل سازی دمای سطح آب دریاچه می تواند به بهبود شبیه سازی مؤلفه تبخیر کمک کند. در مطالعه حاضر، با هدف شبیه سازی دمای سطح آب دریاچه ارومیه، از مدل یک بعدی FLake برای دوره 2021-2001 استفاده شد و نتایج با مشاهدات حاصل از تصاویر سنجنده MODIS مقایسه شد. نتایج نشان داد که شمال (N) و جنوب (S) دریاچه دارای تفاوت های ترمودینامیکی هستند. در هر دو بخش شمالی و جنوبی دریاچه، روند افزایشی (به ترتیب، 0.084C/year و 0.117C/year) در دمای سطح آب مشاهده می شود و شیب تغییرات در جنوب دریاچه تندتر از شمال دریاچه است. مدل FLake به طور نسبتاً مطلوبی قادر به شبیه سازی نوسانات دمای سطح آب است. با این وجود مدل در هر دو بخش، اریبی گرم در حدود 3C نشان می دهد. به طور کلی مدل در شبیه سازی دمای روزهای زمستان (MBE_N=4.4C و MBE_S=4.2C) دقت کمتری نسبت به روزهای تابستان (MBE_N=1.9C و MBE_S=1.0C) دارد. لایه بندی مدل سازی شده دریاچه از نوع تک آمیختی گرم است و بررسی الگوی لایه بندی حرارتی حاکی از شروع زودتر دوره آمیختگی در جنوب دریاچه است. همچنین بررسی رابطه بین روند تغییرات دمای سطح آّب و مشخصه های جوی نشان داد که دمای هوا و رطوبت هوا بیشترین واریانس موجود در دمای سطح آب را تبیین می کنند؛ اما روند افزایشی دمای سطح آب تنها با روند افزایشی دمای هوا مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of Water Surface Temperature for Lake Urmia using One-dimensional FLake Model

نویسندگان [English]

  • Reza Mostafanejad 1
  • Mohammad Hemmati 1
  • Somayeh Hejabi 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Modeling the lake water surface temperature (WST) can help to improve the simulation of the evaporation component. In this study, with the aim of simulating the WST of Lake Urmia, the one-dimensional FLake model was used for the period 2001-2021 and the results were compared with the observations obtained from MODIS images. The results showed that the north (N) and south (S) of the lake have thermodynamic differences. In both the northern and southern parts of the lake, an increasing trend (0.084 °C year-1 and 0.117 °C year-1, respectively) in water surface temperature is observed, and the slope of changes in the south of the lake is steeper than in the north of the lake. The FLake model is able to simulate WST fluctuations in a relatively good way. However, the model shows a warm bias of about 3 °C in both parts. In general, the model is less accurate in simulating the temperature of the winter days (MBE_N=4.4 °C and MBE_S=4.2 °C) than the summer days (MBE_N=1.9 °C and MBE_S=1.0 °C). The modeled stratification of the lake is of warm monomictic type, and the investigation of the thermal stratification pattern indicates an earlier start of the mixing period in the south of the lake. Also, the examination of the relationship between the changes in WST and the atmospheric characteristics showed that air temperature and air humidity explain the most variance in WST; but the increasing trend of WST is only related to the increasing trend of air temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FLake Model
  • Lake Urmia
  • Thermal Stratification
  • Thermocline
  • Water Surface Temperature