بررسی و تحلیل پدیده اثر بازگشتی پسا مدرن سازی آبیاری و ملاحظات لازم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی؛ بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی؛ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ کرج؛ ایران

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف مدرن سازی آبیاری به طور عمده بر افزایش راندمان آبیاری (Irrigation Efficiency)، ارتقاء بهره وری آب (Water Productivity)، و در نهایت کاهش مصرف آب آبیاری و صرفه جویی در منابع آب کمیاب است. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که افزایش راندمان آبیاری و ارتقاء بهره‌وری آب از طریق توسعه کاربرد سیستم‌های کارا و مدرن آبیاری بعضاً منجر به صرفه‌جویی واقعی و کاهش مصرف آب کشاورزی به اندازه مورد انتظار نشده و یا بالعکس سبب افزایش آن نیز شده است. این پدیده "اثر بازگشتی" (Rebound Effect) آب نامیده شده است. عوامل مؤثر و دلایل وقوع پدیده اثر بازگشتی به طور عمده عبارتند از: افزایش سطح زیر کشت فاریاب به دنبال کاهش مصرف آب در اثر کاربرد فناوری‌، افزایش تبخیرتعرّق به دلیل تغییر در الگوی کشت محصولات (گسترش کشت محصولات پر‌آب‌بر و در عین حال اقتصادی‌تر) و افزایش عملکرد محصول (ناشی از مدیریت بهتر آب و تنش آبی کمتر به محصول، و استفاده مطلوب از سایر نهاده‌های تولید)، کاهش در کمیّت و کیفیت جریانات برگشتی (Return flows) (ناشی از افزایش راندمان آبیاری، کم آبیاری محصولات برای تأمین آب کافی برای سطح زیر کشت افزایش‌یافته به دلیل کم ابیاری و تامین آب لازم برای سطح بزرگتر) و در نتیجه کاهش آبشویی و شوری ثانویه خاک. نیاز است ادبیات موضوع جاری-سازی شده و پس از تعیین میزان اثر بازگشتی، و تجزیه و تحلیل‌های لازم، هشدارهای مرتبط به سیاست‌گذاران و مسئولین توسعه فناوری‌های نوین آبیاری برای اتخاذ سیاست مناسب و اقدام به منظور اجرای راهکاری از نوع فنی، اقتصادی- اجتماعی و سیاستی لازم داده شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Rebound Effect Phenomenon of Irrigation Post Modernization and Necessary Considerations

نویسندگان [English]

  • Nader Heydari 1
  • Saloome Sepehri Sadeghian 2
1 Associate Professor; Irrigation and Drainage Department;Iranian Agricultural Engineering Research Institute (AERI); Agricultural Research, Education, and Extension Organization; Karaj; Alborz
2 Assistant Professor, Iranian Agricultural Engineering Research Institute
چکیده [English]

The goals of irrigation modernization are mainly focused on increasing irrigation efficiency, improving water productivity, and ultimately reducing irrigation water consumption and saving scarce water resources in these countries. Meanwhile, various studies have shown that increasing irrigation efficiency and improving water productivity through the development of the use of efficient and modern irrigation systems, sometimes did not lead to real savings and reduction of agricultural water consumption as expected or vice versa, it has caused its increase. This phenomenon is called "rebound effect” of water. The concept of the rebound effect phenomenon is that with the use of efficient irrigation technologies, irrigation efficiency and water productivity increase, but part or all of the expected saved water may be offset by more water consumption. The effective factors and reasons for the rebound effect phenomenon are mainly: the increase in the irrigated area following the reduction of water consumption, the increase in evapotranspiration due to the change in the cropping pattern and increased crop yield, reduction in the quantity and quality of return flows due to increased irrigation efficiency, deficit irrigation to provide enough water for the increased cultivated area. In general, there is a need to mainstream the literature on the subject and following determining the extent of rebound effect and the necessary analysis, relevant hints to the policy makers and those responsible for the development of new irrigation technologies should be given to adopt a suitable policy and to take actions to implement technical, economic-social and political solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cropping pattern
  • Evapotranspiration"
  • Irrigation modernization"
  • "
  • Rebound effect"