تحلیل فاصله زمانی بین وقوع اوج سیل تا اوج خشکسالی هواشناسی در حوضه آبخیز کرخه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده منابع طبیعی/ دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در پژوهش حاضر متغیر فاصله زمانی بین دبی اوج سیلاب تا اوج خشک‌سالی هواشناسی در سیزده زیر حوضه کرخه، بررسی گردید. از آنجایی که متغیر فاصله زمانی از اوج سیل تا اوج خشک‌سالی پیش از آن دارای ماهیت گسسته است برای تحلیل فراوانی هشت تابع توزیع احتمال گسسته مشهور مورد آزمون قرار گرفتند. بطورکلی نتایج پژوهش نشان داد که به‌صورت مشترک در اغلب حوضه‌های کوچک و درجه چهار مورد مطالعه، با افزایش شدت خشک‌سالی‌های سالانه تا 1-= SPI دبی‌های اوج سیلاب متناظر کاهش پیدا خواهند کرد و پس از آن با ادامه تشدید خشک‌سالی‌ها (1- SPI <) دبی‌های اوج سیلاب با یک الگو نمایی و درجه دو افزایش پیدا خواهند کرد. در حالی که در حوضه‌های بزرگ و درجه سه با تشدید خشک‌سالی دبی‌های اوج سیلاب نیز کاهش خواهند یافت. . نتایج تحلیل فراوانی مشخص کرد که توابع توزیع احتمال DPO و NBI دارای مناسب‌ترین برازش‌ها به متغیر فاصله زمانی بین اوج سیلاب تا اوج خشک‌سالی هستند. براساس تحلیل فراوانی‌های صورت گرفته مشخص شد که فاصله زمانی بین اوج سیلاب تا اوج خشک‌سالی تقریباً بین 6 الی 8 ماه می‌باشد. متغیر تعریف شده بازگو کننده اثر متقابل و اثرگذاری دو رویداد حدی سیل و خشک‌سالی در یک حوضه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Time Interval Between the Occurrence of Peak Flood and the Peak of Meteorological Drought in Karkheh Watershed

نویسندگان [English]

  • Anahita Bahrami 1
  • Reza Modarres 1
  • Saeeid Soltani 1
  • Poria Mohit Esfahani 2
1 isfahan university of technology
2 Natural Resources Department / Isfahan university of Technology
چکیده [English]

In the present study, the variable of the time interval between the peak flood and the peak of drought in thirteen basins of Karkheh basin was investigated. Since the time interval variable from the flood peak and the peak of previous drought has a discrete nature, eight well-known discrete probability distribution functions were tested for frequency analysis. In general, the results of the research showed that in most of the studied small and fourth-degree basins, with the increase in the intensity of annual droughts, the corresponding peak flood discharges will decrease up to SPI= -1, and after that, as the droughts continue to intensify (SPI <-1), the discharges will decrease. The flood peak will increase with an exponential and quadratic pattern. While in large basins and the third level, with the intensification of drought, the peak discharges of floods will also decrease. The results of the frequency analysis determined that the probability distribution functions of DPO and NBI have the most appropriate fits to the time interval variable between the peak of flood and the peak of drought. Based on the frequency analysis, it was found that the time interval between the peak of flood and the peak of drought is approximately 6 to 8 months. The defined variable reflects the interaction and impact of two extreme events of flood and drought in a basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: The distance between floods and droughts
  • discrete probability distribution functions
  • limit events
  • Karkheh basin