میزان تأثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی‌نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهیار جنوبی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار / گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

4 پژوهشگر پسادکتری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در استان اصفهان 27 دشت از مجموع 35 دشت، ممنوعه هستند. دشت مهیار جنوبی - دشت آسمان به‌عنوان بخشی از حوضه آبریز گاوخونی یکی از این دشت‌ها است. باتوجه‌به مطالعات، برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی علت اصلی رخداد فرونشست زمین در این منطقه است. ازآنجاکه مدیریت مشارکتی یکی از راهبردهای اساسی مدیریت پایدار منابع آبی است تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر متغیرهای آگاهی، حساسیت و سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت در حفظ آب زیرزمینی در این دشت انجام شده است. پژوهش به لحاظ ماهیت کمی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق بهره‌برداران حقیقی چاه‌های کشاورزی در دشت مهیار به تعداد 357 نفر است. حجم نمونه مورد مطالعه 206 نفر است که به طور تصادفی از پنج منطقه محمدآباد، نصرآباد، پرزان، جرقویه وسطی و جرقویه علیا انتخاب شدند. پرسش‌نامه ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات بود. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید. بر اساس نتایج تحقیق ‌بین حساسیت و تمایل به مشارکت رابطه منفی و بین سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج، پیشنهادهایی در راستای بهبود مشارکت ذینفعان در مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impacts of Sensitivity, Awareness, and Social Capital on the Willingness of Stakeholders to Participate in the Protection of Ground Water Resources (Case study: South Mahyar Plain, Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Adel Shakibaei 1
  • Enayat Abbasi 2
  • A. Bagheri 3
  • Sajad Enteshari 4
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
3 Associate Professor at Water Resourses Engineering Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In Isfahan province, 27 out of 35 plains are prohibited. Southern Mahyar Plain - Asman Plain is one of these plains as a part of Gavkhouni drainage basin. According to studies, indiscriminate extraction of underground water is the main cause of land subsidence in this region. Since participatory management is one of the basic strategies of sustainable management of water resources, the present research was conducted with the aim of investigating the effect of the variables of awareness, sensitivity and social capital on the willingness to participate in the preservation of underground water in this plain. The research is quantitative in nature and practical in purpose. The statistical population of the research is 357 people who are actual users of agricultural wells in Mahyar Plain. The sample size of the study is 206 people who were randomly selected from five regions of Mohammad Abad, Nasr Abad, Porzan, Middle Jarqouye and Upper Jarqouye. Questionnaire was the main tool of data collection. The validity of the questionnaire was confirmed by using experts' opinions and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. According to the results, there is a negative relationship between sensitivity and willingness to participate, and positive and significant relationship between social capital and willingness to participate. According to the results, suggestions have been made in order to improve the participation of stakeholders in the participatory management of underground water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water crisis
  • Underground water resources management
  • South Mahyar Plain
  • participatory water resources management
  • Subsidence of Mahyar Plain