واسنجی و ارزش گذاری اقتصادی خدمت بوم سازگان آبدهی در حوضه های آبخیز مرز شرقی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استادیار گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

آبدهی یک شاخص کلیدی عملکرد و خدمت بوم‌سازگان با ارزشی است که مستقیماً بر توسعه پایدار اقتصاد، رفاه انسان و بوم‌سازگان حوضه تأثیر می‌گذارد. با استفاده از مدل ارزش یکپارچه خدمات محیط‌زیستی (InVEST)، تغییرات آبدهی در 10 حوزه آبخیز واقع در مرز شرقی کشور (استان خراسان جنوبی) تحت‌تاثیر تغییرات کاربری اراضی و پوشش سرزمین شبیه‌سازی شد. مدل با استفاده از داده‌های طولانی مدت دبی در ایستگاه‌های افین، خونیک علیا، منصورآباد، گزیک و آهنگران واسنجی گردید. همچنین ارزش اقتصادی خدمت تولید آب در هر کدام از کاربری اراضی/پوشش‌های مختلف سرزمین محاسبه شد. نتایج، بیشترین حجم آبدهی را حوزه آبخیز اسفدان با میزان 8126129 مترمکعب و کمترین را حوضه نمکزار خواف با میزان 185590 مترمکعب نشان داد. میزان آبدهی در کل منطقه مورد مطالعه 14836168 مترمکعب بدست آمد. بیشترین میزان تولید آبدهی در کاربری مرتع متراکم و نیمه‌متراکم با بیش از 12 میلیون و 430 هزار مترمکعب و پس از آن در کاربری مرتع تنک با بیش از 1 میلیون و 990 هزار مترمکعب قرار داشت. آبدهی از جنوب‌شرق به شمال‌غرب در حوزه‌های آبخیز منطقه موردمطالعه افزایش می‌یابد. ارزش کل اقتصادی تولید آب در حوزه آبخیز مرزی شرقی معادل 5/16115806 میلیون ریال بدست آمد. نمایش فضایی توزیع ارزش‌های اقتصادی اکوسیستم که در این پژوهش از طریق کمی‌سازی، نقشه‌سازی و ارزش‌گذاری خدمات بوم‌سازگان انجام شد می‌تواند به‌عنوان ابزارهای مهم و قابل اعتماد برای مدیریت سرمایه‌های طبیعی و سیاست‌گذاری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calibration and Economic Evaluation of the Water Yield Ecosystem Services in Basins by the Eastern Border of the Country

نویسندگان [English]

  • Sharif Joorabian Shooshtari 1
  • Fatemeh Jahanishakib 2
  • Tahereh Ardakani 3
1 Department of Nature Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, ‎Birjand, Iran.
3 Department of Environmental Sciences & Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ardakan ‎University
چکیده [English]

Water yield is a key indicator of the performance and valuable ecosystem service that directly affects the sustainable development of the economy, human well-being, and ecosystems of the basin. Using the Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) model, were simulated water changes in 10 basins, in the eastern border basin of South Khorasan province under the influence of land use/land cover changes. The model was calibrated using the long-term data of flow at Efin, Khonik Olia, Mansourabad, Gezik, and Ahangaran stations. Also, the economic value of produced water service was calculated in each of the different land uses/land covers. The results showed the highest volume of produced water in the Esfadan basin with 8,126,129 cubic meters, and the lowest in Namakzar khaf Basin equal 185,590 cubic meters. The amount of produced water in the whole studied area was 14836168 cubic meters. The highest amount of produced water was in the land use of dense and semi-dense range with more than 12 million and 430 thousand cubic meters, followed by the land use of sparse range with more than 1 million and 990 thousand cubic meters. The total economic value of produced water in the eastern border basins was equal to 16115806.5 million Rials. The spatial indication of the distribution of economic values of the ecosystem, which was carried out in this research through quantification, mapping and valuation of ecosystem services, can be used as important and reliable tools for natural capital management and policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem service
  • Water yield
  • Accuracy assessment
  • South Khorasan province