ارزیابی کلان جایگاه و اهمیت برنامه های امنیت غذایی و امنیت آبی در اسناد بالادستی چهار دهه اخیر کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی داشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار/ گروه سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی‌های راهبردی که در قالب اسناد بالادستی به تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسند، نشانگر مناسبی برای بیان سیاست‌های هر کشوری هستند. با بررسی بخشی از آنها، راهبرد‌های کشور مربوط به امنیت آب و غذا را می‌توان دریافت. برای بررسی موضوعات اشاره شده بیش از 50 سند در سه حوزه اصلی آب، محیط زیست و کشاورزی شناسایی گردید. مجموع اسناد احصاء شده، شامل اسناد بالادستی در حوزه آب و کشاورزی بودند و بطور صریح یا غیرصریح به امنیت غذا و آب مربوط می‌شدند. با استفاده از تحلیل کمی فراوانی و نتایج بدست آمده از آن مورد بررسی گرفتند. ابتدا اسناد بالادستی احصاء شده به 4محور، 14زیرمحور و 36مولفه تقسیم گردید، سپس میزان تکرار آنها در اسناد معرفی شده ارزیابی گردید و دریافت‌ شد بالاترین میزان توجه سیاستگذار به ترتیب به محور "سیاسی- اداری- حقوقی" و محور "اجتماعی- اقتصادی" بوده است. با استفاده از تحلیل فراوانی بخش‌هایی که از نظر قانون‌ و سیاست‌گذار حائز اهمیت بوده است دریافت گردید. در ادامه با نتایج بدست آمده از بخش مذکور چگونگی توجه قانون‌گذار و سیر تحولات در زمان در راهبردها مورد بررسی قرارگرفت، که از سه دوره زمانی؛ (الف)اول 1358-1380، (ب)دوم 1381-1390 و (ج)سوم 1391-1400 تشکیل شده‌است. روند تغییرات میزان توجه قانون و سیاست‌گذار به محورهای مورد بررسی را نشان می‌دهد. در این سیر زمانی توجه سیاست و قانون‌گذاران از یک محور خاص (سازمانی اداری حقوقی) به توجه یکنواخت و یک‌اندازه به کلیه محورهای مورد بررسی تغییر کرده که این امر نشان دهنده تحول مثبت در امر سیاست‌گذاری منابع آب و کشاورزی (غذا) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Macro Evaluation of the Position and Importance of Food Security and Water Security Programs in the Upstream Documents of the Country in the Last Four Decades

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Hassanpour Roudbeneh 1
  • Jamal Mohammad Vali Samani 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor of Water Structures Eng., Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Strategic plans that are approved by competent authorities in the form of upstream documents are a suitable indicator for expressing the policies of any country. By examining some of them, the country's strategies related to water and food security can be found.More than 50 documents were identified in the three main fields of water, environment and agriculture, which included upstream documents in the field of water and agriculture and were related to food and water security.First, the counted upstream documents were divided into 4 axes, 14 sub-axes and 36 components, then the amount of their repetition in the introduced documents was evaluated and it was found that the highest level of attention of the policy maker was on the "political-administrative-legal" axis and the "social-economic" axis, respectively. Is. By using the frequency analysis, the parts that were important from the point of view of law and policy makers were received. In the following, with the results obtained from the mentioned section, how the legislator's attention and the course of developments in time in the strategies were examined, which from three periods of time; (a) first 1380-1358, (b) second 1381-1390 and (c) third 1391-1400. The trend of changes shows the amount of attention paid by law and policy makers to the examined axes. In this period, the attention of policymakers and legislators has changed from a specific axis to a uniform and equal attention to all the examined axes, which indicates a positive evolution in the policy of water resources and agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upstream documentation"
  • food security"
  • water security"
  • "
  • abundance analysis"