پیش بینی جریان ماهیانه رودخانه با استفاده از مدلهای داده مبنا

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ دانشکده مهندسی عمران. آب و محیط زیست.دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار/ دانشکده مهندسی عمران. آب و محیط زیست. دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سال‌های اخیر، تکنیک‌های مدل‌سازی داده‌ مبنا کاربردهای فراوانی در مطالعات هیدرولوژی و مهندسی منابع آب یافته‌اند. توسعه مدل‌های برآورد یا پیش‌بینی رواناب رودخانه، یکی از زمینه‌های مطالعاتی است که این تکنیک‌ها در آن کاربرد زیادی دارند. در مطالعه حاضر، چهار تکنیک مدل‌سازی داده ‌مبنا، شامل رگرسیون خطی چندگانه، K نزدیک‌ترین همسایه، شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم‌های استنتاج عصبی - فازی تطبیقی به‌منظور تشکیل مدل‌های پیش‌بینی رواناب مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل بررسی شده است. همچنین تأثیر انتخاب چند سناریوی مختلف در انتخاب متغیرهای ورودی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از داده‌های جریان ماه‌های قبل در مجموعه داده‌های مورد استفاده جهت پیش‌بینی می‌تواند سبب بهبود دقت نتایج مدل‌ها شود. به‌علاوه، مقایسه عملکرد کلی تکنیک‌های مدل-سازی، بیانگر برتری نتایج حاصل از به‌کارگیری تکنیک KNN نسبت به سایر تکنیک‌ها می‌باشد. در میان مدل‌های برگزیده تکنیک‌های مختلف نیز، مدل برگزیده KNN برای حالت استفاده از داده‌های جریان با ضریب همبستگی خطی 0.84 بین داده‌های مشاهداتی جریان و پیش‌بینی‌های مدل و مقدار شاخص خطای RMSE برابر 2.64 بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Monthly Streamflow Using Data-driven Models

نویسندگان [English]

  • A Ahani 1
  • M Shourian 2
1 PhD Student, Department of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In recent years, data-driven modeling techniques have gained several applications in hydrology and water resources studies. River runoff estimation and forecasting is one of the research fields in which these techniques have several applications. In the current study, four data-driven modeling techniques, including multiple linear regression, K-nearest neighbors, artificial neural networks and adaptive neuro-fuzzy inference systems have been used to form runoff forecasting models and then their results have been evaluated. Also, effects of using of some different scenarios to select predictor variables have been studied. It is evident from the results that using flow data related to one or two month ago in the predictor variables dataset can improve accuracy of results. In addition, comparison of general performances of the modeling techniques shows superiority of results of KNN models among the studied models. Among selected models of the different techniques, the selected KNN model presented best performance with a linear correlation coefficient equal to 0.84 between observed flow data and predicted values and a RMSE equal to 2.64.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stream flow
  • Monthly prediction
  • Data-Driven Modeling
Abrahart RJ, See L (2000) Comparing neural network and autoregressive moving average techniques for the provision of continuous river flow forecasts in two contrasting catchments. Hydrological Processes 14:2157-2172
Abrahart RJ (2003) Neural network rainfall-runoff forecasting based on continuous resampling. Journal of Hydroinformatics 5(1):51-61
Aqil M, Kita I, Yano A, Nishiyama S (2007) A comparative study of artificial neural networks and neuro-fuzzy in continuous modeling of the daily and hourly behavior of runoff. Journal of Hydrology 337:22-34
Brath A, Montanari A, Toth E (2002) Neural networks and non-parametric methods for improving real-time flood forecasting through conceptual hydrological models. Hydrology and Earth System Sciences 6(4):627-640
Chen SH., Lin YH, Chang LC, Chang FJ (2006) The strategy of building a flood forecast model by neuro-fuzzy network. Hydrological Processes 20:1525-1540
Elshorbagy A, Corzo G, Srinivasulu S, Solomatine DP (2010a) Experimental investigation of the predictive capabilities of data driven modeling techniques in hydrology - Part 1: Concepts and methodology. Hydrology and Earth System Sciences 14:1931-1941
Elshorbagy A, Corzo G, Srinivasulu S, Solomatine DP (2010b) Experimental investigation of the predictive capabilities of data driven modeling techniques in hydrology - Part 2: Application. Hydrology and Earth System Sciences 14:1943-1961
Ghose DK, Panda SS, Swain PC (2013) Prediction and optimization of runoff via ANFIS and GA. Alexandria Engineering Journal 59:209-220
Huang W, Xu B, Chan-Hilton A (2004) Forecasting flows in Apalachicola River using neural networks. Hydrological Processes, 18:2545-2564
Jeong DI, Kim YO (2005) Rainfall-runoff models using artificial neural networks for ensemble streamflow prediction. Hydrological Processes 19:3819-3835
Jiang Z, Wang HY, Song WW (2013) Discharge estimation based on machine learning. Water Science and Engineering, 6(2):145-152
Karlsson M, Yakowitz S (1987) Nearest-neighbor methods for nonparametric rainfall-runoff forecasting. Water Resources Research 23(7):1300-1308
Lee T, Ouarda TBMJ (2011) Identification of model order and number of neighbors for k-nearest neighbor resampling. Journal of Hydrology 404:136-145
Mehrotra R, Sharma A (2006) Conditional resampling of hydrologic time series using multiple predictor variables: A K-nearest neighbor approach. Advances in Water Resources 29:987-999
Minns AW, Hall MJ (1996) Artificial neural networks as rainfall-runoff models. Hydrological Sciences Journal 41(3):399-417
Mukerji A, Chatterjee C, Raghuwanshi NS (2009). Flood forecasting using ANN, Neuro-Fuzzy, and Neuro-GA models. Journal of Hydrologic Engineering 14:647-652
Nourani V, Hosseini Baghanam A, Adamowski J, Gebremichael M (2013) Using self-organizing maps and wavelet transforms for space-time pre-processing of satellite precipitation and runoff data in neural network based rainfall-runoff modeling. Journal of Hydrology, 476:228-243
Parasuraman K, Elshorbagy A (2007) Cluster-based hydrologic prediction using genetic algorithm-trained neural networks. Journal of Hydrologic Engineering 12:52-62
Prairie JR, Rajagopalan B, Fulp TJ, Zagona EA, (2006) Modified K-NN model for stochastic streamflow simulation. Journal of Hydrologic Engineering, 11:371-378
Pramanik A, Panda RK (2009) Application of neural network and adaptive neuro-fuzzy inference systems for river flow prediction. Hydrological Sciences Journal 54(2):247-260
Salas JD, Lee T (2010) Nonparametric simulation of single-site seasonal streamflows. Journal of Hydrologic Engineering 15:284-296
Shamseldin AY, O'Connor KM (1996) A nearest neighbor linear perturbation model for river flow forecasting. Journal of Hydrology 179:353-375
Silva-Ramíreza EL, Pino-Mejíasb R, López-Coello M (2015) Single imputation with multilayer perceptron and multiple imputation combining multilayer perceptron and k-nearest neighbors for monotone patterns. Applied Soft Computing 29:65-74
Solomatine DP, Maskey M, Shrestha DL (2008) Instance-based learning compared to other data-driven methods in hydrological forecasting. Hydrological Processes 22:257-287
Talei A, Chua LHC, Wong TSW (2010) Evaluation of rainfall and discharge inputs used by Adaptive Network-based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) in rainfall–runoff modeling. Journal of Hydrology 391:248-262
Talei A, Chua LHC, Quek C, Jansson PE (2013) Runoff forecasting using a Takagi-Sugeno neuro-fuzzy model with online learning. Journal of Hydrology 488:17-32