توسعه مدل تصمیم‌گیری گروهی چندشاخصه ریسک-محور برای مدیریت مؤثر حوضه‌ آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP: مطالعه موردی دشت مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری گروه مهندسی عمران/ دانشکده مهندسی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.

2 دانشیار /گروه مهندسی عمران. دانشکده مهندسی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران.

3 استاد/دانشکده مهندسی عمران. دانشگاه تبریز. تبریز. ایران.

4 دانشیار/ گروه مهندسی کشاورزی و بیوسیستم. دانشگاه ایالتی میشیگان.ایست لنسینگ. میشیگان. 48824. ایالات متحده آمریکا.

چکیده

در سال‌های اخیر حکمرانی و مدیریت نامناسب منابع آب، محدودیت کمی و کیفی و تخصیص نامتعادل این منابع، وضعیت حوضه‌های آبریز را با بحران تأمین آب مواجه ساخته است. بنابراین یکی از اساسیترین چالشهای تصمیم‌گیران، انتخاب شاخصهای نهایی تصمیمگیری و ارزیابی طرح‌های تأمین آب براساس شاخصهای منتخب به‌منظور تعیین طرح اولویتدار در حوضه آبریز است. انتخاب شاخصهای نهایی و طرح برتر، به اولویت‌های تصمیم‌گیران و ریسک تصمیمگیری وابسته است. رویکرد این پژوهش، استفاده از دو نوع ارزیابی ریسک در محاسبه امتیاز و درجه اجماع گروهی به‌منظور انتخاب شاخص‌های نهایی و رتبهبندی طرحها است. در ریسک نوع اول تأمین تعداد شاخص‌ها توسط طرح‌ها، و در ریسک نوع دوم اجماع گروهی تعداد تصمیم‌گیران ارزیابی میگردد. برایناساس، وزنها و درجه‌های اجماع گروهی شاخصهای اولیه توسط عملگر میانگین وزنی مرتب استقرایی و روش برنامهریزی سازشی در حالت‌های مختلف ریسک محاسبه می‌گردند. شاخص‌های نهایی با استفاده از ترکیب مقادیر وزن و درجه اجماع و مقایسه با حد آستانه قابلقبول انتخاب میشوند. در ادامه، طرحهای پیشنهادی با توجه به شاخصهای منتخب ارزیابی میگردند و براساس روش ترکیبی، رتبه‌بندی طرحها از دیدگاه تصمیمگیران در حالت‌های مختلف ریسک مشخص می‌گردد. مدل پیشنهادی در تعیین شاخص‌های نهایی و طرح برتر مدیریت دشت مشهد برای سال 1420 توسعه یافته است. نتایج بیان‌گر وابستگی تعداد شاخصهای منتخب و رتبه طرح‌ها به دو نوع ارزیابی ریسک تصمیم‌گیری است. در مقایسه نهایی طرحها، در تحلیلی مبتنی بر تأمین مهمترین شاخصهای اهداف توسعه پایدار، طرح‌های اولویتدار مشخص گردیدند. توسعه فرآیند تصمیم‌گیری گروهی در این تحقیق برای مدیریت جامع حوضه‌های آبریز کشور پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Risk-based Multiple Attribute Group Decision-Making Model for Effective Watershed Management based on the combinational method of IOWA-CP: Case Study of Mashhad Plain

نویسندگان [English]

  • R. Javidi Sabbaghian 1
  • M. B Sharifi 2
  • M. Zarghami 3
  • A. P Nejadhashemi 4
1 PhD Candidate, Civil Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Civil Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4 Associate Professor at Department of Biosystems and Agricultural Engineering, Michigan State University
چکیده [English]

In recent years, inappropriate governance in water resources, qualitative and quantitative degradation and unbalanced allocation of resources, have caused to crisis within the watersheds. Therefore, one of the most important challenges for decision-makers (DMs) is selection of final criteria, evaluation of scenarios, and choosing the preferable scenario for watershed. Selection of final criteria and the best scenario depend on DMs’ preferences and risk attitudes. This paper develops a novel approach based on two types of risk assessment to calculate the score and group consensus degree for selecting final criteria and scenarios’ ranking. In the first type, number of criteria are satisfied, and in the second type, number of DMs’ consensus are considered. Accordingly, the group weights and consensus degrees of initial criteria are calculated in several risk attitudes, using the ordered weighted averaging operator and the compromise programming. The final criteria are selected based on the combinational group weights-consensus degrees, compared with an acceptable threshold level. Then, the suggested scenarios are evaluated with respect to the final criteria, and the best scenario is selected based on the proposed method using the risk assessments. This approach has been developed for Mashhad plain, to select the final criteria and the best scenario in 2040. The results show that the number of final criteria and scenarios’ ranking depend on the two risk assessment types. Finally, the sustainable development was analyzed to determine the preferable scenarios for satisfying the most important criteria. Development of this method is recommended for watershed management in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Attribute Decision Making
  • Induced Ordered Weighted Averaging
  • Compromise Programming
  • Risk Assessment
  • Mashhad plain
Aravossis K, Vliamos S, Anagnostopoulos P, Kungolos A (2003) An innovative cost-benefit analysis as a decision support system for the evaluation of alternative scenarios of water resources management. Parlar Scientific Publications 12:1433–1443
Atashi M, Davari K, Sharifi MB (2014) Simulation of quantitative and qualitative allocation of the surface water and groundwater resources for supplying the urban demand of Mashhad. Journal of Water and Wastewater 5:23–34 (In Persian)
Ardakanian R, Zarghami M (2004) The criteria for assessment of water resources projects with regard to the sustainable development in Iran. In: Proc. of 1st National Conference on Water Resources Management (WRM-2004), 16-18 November, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, (In Persian)
Ashton RH (1992) Effects of justification and a mechanical aid on judgment performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes 52(2):292–306
Bender MJ, Simonovic SP (2000) A fuzzy compromise approach to water resource systems planning under uncertainty. Fuzzy Sets and Systems 115:35–44.
Bouzarour-Amokrane Y, Tchangani A, Peres F (2015) A bipolar consensus approach for group decision making problems. Expert Systems with Applications 42(3):1759–1772
Chiclana F, Tapia García JM, del Moral MJ, Herrera-Viedma E (2013) A statistical comparative study of different similarity measures of consensus in group decision making. Information Sciences221:110–123
Emrouznejad A, Marra M (2014) Ordered weighted averaging operators 1988–2014: A citation-based literature Survey. International Journal of Intelligent Systems 29(11):994–1014
Gazerani H (2011) Application of WEAP modelling in decision support systems: Case study of a part of Kashafroud river basin. Master Thesis of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
Giri S, Nejadhashemi AP (2014) Application of analytical hierarchy process for effective selection of agricultural best management practices. Journal of Environmental Management 132:165–177
Global Water Partnership (GWP) (2004) IWRM and Water Efficiency Plan, Why, What and How? GWP, TAC Background Papers No. 10, Stockholm, Sweden
Hajkowicz S, Collins K (2007) A review of multiple criteria analysis for water resource planning and management. Water Resources Management 21:1553–1566
Herrera F, Herrera-Viedma E, Verdegay JL (1996) Direct approach processes in group decision making using linguistic OWA operators. Fuzzy Sets and Systems 79(2):175–190
Javidi Sabbaghian R, Zarghami M, Sharifi MB (2015) Determination of decision making indicators using risk assessment and group consensus: Case study of water crisis management of Mashhad plain. In: Proc. of 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM-2015), 15-16 February, Mashhad, Iran, (In Persian)
Javidi Sabbaghian R, Zarghami M, Nejadhashemi AP, Sharifi MB, Herman Rayan M, Daneshvar F (2016) Application of risk-based multiple criteria decision analysis for selection of the best agricultural scenario for effective watershed management. Journal of Environmental Management 168:260-272
Karamouz M, Ahmadi A, Asgarinejad V (2008) Evaluation of indicators of sustainability for water resources development scenarios using value engineering approach. In: Proc. of 3rd National Conference on Value Engineering (VE-2008), 26 February, Technical Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran, (In Persian)
Liu X (2011) A review of the OWA determination methods, classification and some extensions. In: Recent developments in the ordered weighted averaging operators: theory and practice. Yage RR, Kacprzyk J, Beliakov (eds), Springer, Berlin, 49–90
Mianabadi H, Afshar A (2008) A new consensus-based fuzzy group decision-making algorithm case study: groundwater resources manage. Iran Water Resources Research 4(2):1–13
Mianabadi H, Afshar A, Khamooshi H (2009) Heterogeneous group decision making in integrated water resources management. In: Proc. of 2nd International Conference of Water, Ecosystems and Sustainable Development in Arid and Semi-Arid Zones (WATARID-2009), May, Tehran, Iran
Mianabadi H, Afshar A, Zarghami M (2011) Intelligent multi-stakeholder environmental management. Expert Systems with Applications 38:862–866
Mianabadi H, Sheikhmohammady M, Mostert E, Van de Giesen N (2014) Application of the ordered weighted averaging (OWA) method to the Caspian Sea conflict. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 28(6):1359–1372
Shih HS, Shyur HJ, Lee ES (2007) An extension of TOPSIS for group decision making. Mathematical and Computer Modeling 45(7-8):801–183
Tooss Ab Consultant Co. (2009) Integrated water resources management of Kashafroud river basin, report of agricultural water (In Persian)
Tooss Ab Consultant Co. (2012a) Updating of integrated water resources management of Iran project, the eastern basins of Iran, report of population, Quaraqum watershed (In Persian)
Tooss Ab Consultant Co. (2012b) Updating of integrated water resources management of Iran project, the eastern basins of Iran, report of urban and rural water, Quaraqum watershed (In Persian)
Tooss Ab Consultant Co. (2012c) Updating of integrated water resources management of Iran project, the eastern basins of Iran, report of industrial water, Quaraqum watershed (In Persian)
Tooss Ab Consultant Co. (2013a) Updating of integrated water resources management of Iran project, the eastern basins of Iran, report of codification of the criteria associated with water resources and consumptions, Quaraqum watershed (In Persian)
Tooss Ab Consultant Co. (2013b) Updating of integrated water resources management of Iran project, the eastern basins of Iran, report of balance of water resources and consumptions, Quaraqum watershed (In Persian)
Tooss Ab Consultant Co. (2013c) Updating of integrated water resources management of Iran project, the eastern basins of Iran, report of modelling of the water resources and consumptions, Quaraqum watershed (In Persian)
Tooss Ab Consultant Co. (2013d) Updating of integrated water resources management of Iran project, the eastern basins of Iran, report of agricultural water, Quaraqum watershed (In Persian)
Tooss Ab Consultant Co. (2013e) Updating of integrated water resources management of Iran project, the eastern basins of Iran, report of non-consumption water, Quaraqum watershed (In Persian)
Yager RR (1988) On ordered weighted averaging aggregation operators in multi criteria decision making. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics 18(1):183–190
Yager RR (1996) Quantifier guided aggregation using OWA operators. International Journal of Intelligent Systems 11(1):49–73
Yager RR, Filev DP (1999) Induced ordered weighted averaging operators. IEEE Transaction on Systems Man and Cybernetics-Part B-Cybernetics 29(2):141–150
Yu L, Lai KK (2011) A distance-based group decision-making methodology for multi-person multi-criteria emergency decision support. Decision Support Systems 51:307–315
Zadeh LA (1983) A computational approach to fuzzy quantifiers in natural languages. Computers and Mathematics with Application 9(1):149–184
Zarghami M, Szidarovszky F (2008) Fuzzy quantifiers in sensitivity analysis of OWA operator. Computational Industrial Engineering 54:1006–1018
Zarghami M, Szidarovszky F (2009) Revising the OWA operator for multi-criteria decision making problems under uncertainty. European Journal of Operational Research 198:259–265
Zarghami M, Szidarovszky F (2010) On the relation between compromise programming and ordered weighted averaging operator. Information Sciences 180(11):2239–2248
Zekâi S (2010) Fuzzy logic and hydrological modeling. Taylor & Francis Group, New York
Zeleny M (1973) Compromise programming. In: Cochrane JL, Zeleny M (Eds) Multiple criteria decision making. University of South Carolina Press, Columbia, USA, 263–301