بررسی روش های تعیین حریم حفاظتی با استفاده از مدل تحلیلی WhAEM2000 در چاه های شرب آبخوان دامنه-داران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد /مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار /بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

4 استادیار /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در اغلب مناطق کشور قسمت قابل ملاحظه‌ای از آب شرب به وسیله چاه‌ها و از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود. منابع مورد استفاده برای تامین آب شرب شهرها همواره در معرض تهدید آلاینده‌های مختلف می‌باشند. حفاظت کیفی این منابع، امروزه از دغدغه‌های فکری متولیان تامین و توزیع آب شرب محسوب می‌شود. بنابراین محاسبه دقیق حریم حفاظتی دارای اهمیت بسیار است، زیرا اعمال حریم کوچک‌تر خطر آلودگی آب چاه را بالا برده و حریم بزرگ‌تر اتلاف سرمایه را به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه به کمک مدل WhAEM2000 با روش‌های مختلف به تعیین حریم حفاظتی چاه‌های شرب آبخوان دامنه-داران در استان اصفهان پرداخته شد. نتایج نشان داد روش المان تحلیلی محدوده‌ای محافظه کارانه‌تر از روش شعاع ثابت محاسبه شده ارائه می‌دهد، به این ترتیب می‌توان سه ناحیه حفاظتی فوری، اجباری و حمایتی چاه‌‌های این منطقه را با این روش و به ترتیب با سه زمان انتقال 2، 5 و 10 سال تعیین نمود. بر این اساس حریم حفاظت اجباری برای چاه‌های شرب این منطقه از 15 هکتار برای چاه شماره 2 دامنه تا 25 هکتار برای چاه شماره 1 و2 داران در جهت جریان آب زیرزمینی، متغیر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying different method of wellhead protection area delineation using WhAEM2000 analytic model in drinking wells of Damaneh- Daran aquifer

نویسندگان [English]

  • J. Abedi koupai 1
  • N. Zamani 2
  • M. Goodarzi 3
  • S. Akhavan 4
1 Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 M.Sc. Graduate of Water Recourses Engineering, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Arak, Iran
4 Assistant Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

In most parts of the country a considerable part of the drinking water are supplied by wells and groundwater resources. Water resources which used to supply drinking water are always exposed to different pollutants. Groundwater protection is one of the major concern for decision-makers that supply and distribute drinking water. Therefore, precise calculation of wellhead protection areas is very important, because performing smaller area raises the risk of contamination of wells and considering bigger areas causes disinvestment and capital losses. In this study, by using WhAEM2000 and different methods, wellhead protection area in Damaneh–Daran aquifer of Isfahan province, were estimated. The results indicate that protection area with analytic element method is more conservative than calculated fixed radius method. Thus for emergency, essential and supportive protection areas, 2, 5 and 10 years, travel times may be used, respectively. Accordingly, essential protection area of drinking wells in this region is varying from 15 to 25 hectares for well number 2 of Damaneh and Daran’s number 1 and 2 wells in the direction of groundwater flow, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drinking well
  • protection area
  • analytic method
  • volumetric method
  • essential protection
Abrishamchi A (2012) Wellhead protection guide for packaging drinking wells. Department of Water and Wastewater, Ministry of Energy Code-404-a (In Persian)
Akbarpur A, Etebari B, Borznuni S (2011) Groundwater modeling in order to determine wellhead protection area of drinking wells (case study: Birjand). In Proc. of 4th Iran Water Resources Management Conference, 3- May, Tehran (In Persian)
Aller L, Bennett T, lehr J H, Petty R J and Hackett G (1987) DRASTIC: a standardized system for evaluating groundwater pollution potential using hydrogeologic setting. United States Environmental Protection Agency, Region 5, Library (PL-12J)
Alizade A, Afshin S, Danesh S (2009) Determination and mapping of wellhead protection of Mashhad drinking wells. Geographical Research 92(1):109-127 (In Persian)
Badv K (2005) Fundamentals of capture zone calculation for qualitative protection of urban drinking water wells. Esteghlal 23(2):77-91(In Persian)
Badv K, Mollaie M (2005) Standards and methods of wellhead protection delineation- case study for number 33 drinking well of Uremia. First national civil engineering conference, 3-4 May, Tehran (In Persian)
Barry F, Ophori D, Hoffman J and Canace R (2009) Groundwater flow and capture zone analysis of the central Passaic river basin, New Jersey, Environ Geol, 56:1593- 1603
Bhatt K (1993) Uncertainty in wellhead protection area delineation due to uncertainty in aquifer parameter values. J. Hydrology 149:1- 8
Delkhahi B, Asadian F (2011) Review of effective factors on drinking wellhead protection area using numerical mathematical model (Case study: Yaftabad district, City of Tehran). Journal of Iran-Water Resources Research, 7(3):89-94 (In Persian)
Delkhahi B, Khodaei K, Asadian F (2013) A comparison of delineation methods for wellhead protection area case study: drinking wells of Hamedan city. Journal of Iran-Water Resources Research, 9(2):27-41 (In Persian)
Dong,Y, Xu H,  Li G (2013) Wellhead protection area delineation using multiple methods: a case study in Beijing. Environ Earth Sci, 70:481- 488
Ferrante M, Mazzetti E, Fiori A, Burini M, Fioriti B, Mazzoni A, Schiro G, Vacca G, Brunone B, Meniconi S, Capponi C (2015) Delineation of wellhead protection areas in the Umbria region. 2. Validation of proposed procedur. Procedia Environ Sci, 25:96-103
Foster S, Gardufio H, Kemper K, Tuinhof A, Zanni M and Dumars C (2004) Groundwater quality protection defining strategy and setting priorities. The World Bank global partnership associate program, Note 8, Pp 4
Freeze R A and Cherry A J (1979) Groundwater. Prentice Hall Inc, New Jersey, 262- 265
Kraemer S R, Haitjema H M and Kelson V A (2007) Working with WhAEM2000 capture zone delineation for a city well field in a valley fill glacial Outwash aquifer supporting wellhead protection. Office of research and development, U. S. Environmental Protection Agency, Washington, DC 20460
Mays L W (2010) Water resources engineering. 2nd ed, John Wiley and Sons, Inc., United State
Sabet Raftar A (2013) Groundwater protection area instruction. Ministry of Energy, Management and Planning Organization, Department of Engineering and Technical Standards of Water and Wastewater, Code-621 (In Persian)
Sadeghi Z, Esmaili K, Kaboli A R (2015) Evaluation and comparison of methods for determining the protection zone of wells using a mathematical model (Case study of Golestan aquifer). Iranian Journal of Irrigation and Drainage 2(9):335-344 (In Persian)
Safavi H R, Rastghalam M (2017) Solution to the water crisis in the Zayandehrud River basin; joint supply and demand management. Journal of Iran-Water Resources Research, 12(4):12-22 (In Persian)
U. S. Environmental Protection Agency (1989) Wellhead Protection Programs: Tools for Local Governments. Office of Ground-Water Protection, Washington, D.C., EPA 440/6-89-002
Zamani N (2016) Groundwater protection using vulnerability map with fuzzy clustering method and determining wellhead protection area of Damaneh- Daran aquifer’s drinking wells. Water Recourses Engineering M. Sc. thesis, Isfahan University of Technology (In Persian)