ارزیابی ساختاری مصوبه تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسنده

استاد مدعو دانشگاه تهران پژوهشگر اخلاق حکمرانی و سیاستگذاری آب دانشگاه صنعتی دلفت هلند

چکیده

گذراندن مصوبه اکنون به پارادایم اصلی و راه حل مسائل در عمده سیاستگذاریهای آب تبدیل شده است. هفده سال بعد از شروع خشکسالی هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران تشکیل کار گروه سازگاری با کمآبی را از تصویب گذراند. هدف از مصوبه ایجاد ساختاری جدید جهت «هماهنگی، انسجام و پیگیری» برای «سازگاری» با «کم آبی» و «تعادل منابع و مصارف اب» با «اتخاذ تصمیمات مناسب» است. اهتمام سیاستگذار در تبعیت از منش حکمرانی پیشینیان و عبور از سیاستهای «مقابله» با خشکسالی به مرحله «سازگاری» گام بلندی است. آنچه این مقاله منتقد آن «نیست» همین نفسِ تغییر است، حرکت از مقابله با خشکسالی به سازگاری با آن. آنچه که پرسشگری خواهد کرد رویکرد به این سازگاری و مفاد مصوبه است. اصلیترین عنصر غایب در مصوبه سازگاری، حضور ذیمدخلان و تبیین روش جلب همکاری و مشارکت است. این مقاله ضمن مرور محتوای مصوبه به دلایل و عواملی میپردازد که عدم توجه به آن احتمال موفقیت مصوبه را به حداقل رسانده است. در پایان قواعدی علمی که بایستی بر قانون گذاری رژیم حکمرانی موفق آب حاکم باشد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An appraisal of Iran’s Water Shortage Adaptation Act

نویسنده [English]

  • Mehdi Fasihi Harandi
Adjunct Professor of Water Diplomacy and Governance at University of Tehran Research Fellow of Ethics of Water Governance associate with Delft University of Technology
چکیده [English]

Governing the risks of extreme events is of importance to advance climate change adaptation. In March 2018, some seventeen years after the beginning of Iran’s devastating drought, the Council of Ministers enacted the Act on Water Shortage Adaptation. The purpose of the act is to balance consumption of the limited resources for apportioning the shortage to the users, equitably. What this article does not critique is the act’s approach to moving from confronting-with-drought to living-with-drought practice. What will be questioned is the approach to act implementation. While the paper review the act’s main articles, it will address the overlooked factors that need to be considers in the implementation phase. It is shown that the most important scientific principle in the common-pool resources’ legislation is to understand the social and behavioral processes that govern the resources. For example, what is the resolution mechanisms if people go rivalry and fall into conflicts? This is exactly what is missing in the act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • adaptation
  • water shortage
  • water scarcity
  • common-pool resource
Harandi MF, Nia MG, De Vries MJ (2015) Water management: Sacrificing normative practice subverting the traditions of water apportionment—‘Whose justice? Which rationality?’. Science and Engineering Ethics, 21(5):1241-69
Harandi M F (2016) Hydrosystems as multi practice phenomena, a normative to analyzing governance failures. PhD Dissertation Delft University of Technology 17
Hardin G (1968) The tragedy of the commons. Science 162:1243–48
Islam S, Susskind LE (2012) Water diplomacy: A negotiated approach to managing complex water networks. Routledge, New York
IPCC (2011) Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation, A special report on working group I and working group II of the intergovernmental panel on climate change. http://www.ipcc.ch/reports [accessed: 3 April 2018]
Harandi MF (2013) Over commited river basins. Quarterly Journal of Consulting Engineer 60:49-55 (In Persian)
Mazaheri M, Abdmanafi N (2017) Investigating the water crisis and its consequences in Iran. The Research Center of the Iran Parliament,‌ http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/1040201 (In Persian) [Accessed 28 March 2018]
Morid S (2018) Iran's actions at the drought period and the management capacity to cope with the water crises. Iranian Water Resources Research Journal 14(1):239-252 (In Persian)