بررسی رابطه مهندسی ارزش و میزان کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی پردیس دانشگاه کردستان

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان

چکیده

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان سهم مهمی از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات است. با افزایش تعداد سازمان‌های خدماتی و پیرو آن رقابت فزاینده، همچنین تغییر بی‌وقفه و مداوم سلیقه‌های مشتریان و بالا رفتن سطح انتظارات آنها، بزرگترین چالشی که این سازمان‌ها با آن مواجه هستند، حفظ و ایجاد مزیت رقابتی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان و ارباب رجوعان شرکت آب و فاضلاب شهری در استان کردستان می‌باشد. برای جمع آوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال کیفیت خدمات که میان ارباب رجوع توزیع شد و همچنین پرسشنامه مهندسی ارزش که در میان کارکنان شرکت آبفا توزیع شد، استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین ابعاد مهندسی ارزش و میزان کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت آب و فاضلاب استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد و مهندسی ارزش باعث بالا رفتن میزان اعتماد، پاسخگویی کارکنان، همدلی بین کارکنان و ارباب رجوع و همچنین افزایش کیفیت عوامل محسوس و در نتیجه آنها افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت آبفا استان کردستان می‌شود. بین دو بعد مهندس ارزش یعنی مطالعات ارزش و مطالعات تکمیلی و کیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد و می‌توان نتیجه گیری کرد که مهندسی ارزش باعث بالا بردن اعتماد و میزان پاسخگویی کارکنان و همدلی بین کارکنان و ارباب رجوعان و همچنین از مهندسی ارزش برای بالا بردن کیفیت عوامل محسوس نیز استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Relationship between Value Engineering and Quality of Services Provided by Urban Water and Wastewater Company of Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Reza Shafeai 1
  • Khadije Karimi 2
  • Seyed Mohammad Mosavi Jad 3
  • Haydar Mohammadi 4
1 Associate Professor of business management Kurdistan University
2 Instructor marketing management Kurdistan University
3 Assistant Professor of business management Kurdistan University
4 Master of marketing management Kurdistan University
چکیده [English]

Today, in many countries of the world, the important part of gross domestic product is the service sector. With the increasing number of service organizations followed by increasing competition, as well as continuous and continuous change in customers' tastes and rising expectations, the biggest challenge faced by these organizations is maintaining and creating a competitive advantage. This research is in terms of its purpose and in terms of descriptive survey is a survey. The statistical population of this research includes all employees and the owner of urban water and sewage company in Kurdistan province. Two questionnaires including, distributed among the clients, as well as a Value Engineering Questionnaire distributed among the employees of ABFA Company, were used to collect the data. The results showed that there is a significant relationship between the engineering value of the services and the quality of services provided in the water and wastewater company of Kurdistan province. Value engineering increases the level of trust, staff accountability, empathy between the employees and the client, as well as the quality increase. The factors are tangible and as a result they increase the quality of the services provided by the company Abfa Kurdistan province. There is a significant relationship between value engineering, value studies and complementary studies and the quality of services, and it can be concluded that value engineering increases the trust and responsiveness of employees and empathy between employees and clients, as well as value engineering to enhance quality. Tangible factors are also used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering
  • Service Quality
  • preparatory studies
  • supplementary studies
  • value studies
Ebrahimzadeh E, Kamali H (2014) Evaluation and analysis of the quality of municipal services based on the Sarcomal model. Quarterly Journal of Urban Planning 2(6):152-172 )In Persian)  
Sheikhzadeh R, Bayat H, Chardahcheric I (2011) Investigating the possibility of using waste water in the Gachsaran Oil and Gas Utilization Company with value engineering techniques. Monthly Exploration and Production 9(81):17-19 )In Persian), http://ekteshaf.nioc.ir/browse.php?a_id=548&sid=1&slc_lang=fa
Karamouz M, Ahmadi A, Askarinejad V (2008) Evaluation of Sustainability Indicators of Water Resources Development Projects with Value Engineering Attitude. Third National Conference on Value Engineering, Tehran, Value Engineering Society, Tehran University of Technology Engineering Research Group )in Persian), https://www.civilica.com/Paper-NVEC03-NVEC03_027.html