فن آوری تکه نگاری صوتی، ابزاری کارآمد برای پایش پیوسته سرعت و دمای جریان آب

نوع مقاله : یادداشت فنی (5 صفحه)

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات آب

2 رئیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، تهران، ایران

3 سرپرست گروه آب های سطحی، موسسه تحقیقات آب

4 رئیس گروه تحقیقات شرکت آبفای خراسان رضوی، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، مشهد، ایران

5 ریئس شرکت سنج آب فناوری خلیج فارس

چکیده

تکه نگاری صوتی شاخه ای از دانش سنجش از دور است که با ارسال امواج صوتی در درون آب، سرعت و دمای جریان آب را به صورت پیوسته در رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها اندازه گیری می کند. دستگاه های تکه نگاری صوتی با اتصال به ماهواره های GPS با دقت نانو ثانیه هم زمان سازی می گردند و در یک زمان واحد امواج صوتی را ارسال می کنند. با تجزیه و تحلیل زمان رسیدن امواج صوتی به دستگاه ها، خصوصیات جریان آب محاسبه می گردد. در این مقاله، نحوه ی عملکرد فن آوری تکه نگاری صوتی بررسی شده و کارایی آن در کانال آب کوثر دانشگاه صنعتی مالک اشتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور دو دستگاه تکه نگاری صوتی به فاصله ی 127متری از یکدیگر قرار داده شد و امواج صوتی با بسامد 30 کیلوهرتز در فواصل زمانی 60 ثانیه ای ارسال گردید. براساس تحلیل‌های انجام شده، سرعت صوت در آب 1482 متربرثانیه و دمای آب نیز 3/20 درجه سانتی گراد محاسبه گردید. داده های سرعت صوت و دمای آب به دست آمده از روش تکه نگاری صوتی با استفاده از سنسور دما صحت سنجی شده و مورد تایید قرار گرفت. همچنین سرعت جریان آب، صفر متربرثانیه توسط دستگاه برآورد شد که با توجه به ساکن بودن آب کانال، صحت اندازه گیری و عملکرد دستگاه کاملا مورد تایید واقع گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Acoustic Tomography Technology, a Useful Tool for Continuously Flow Velocity and Temperature Monitoring

نویسندگان [English]

  • Masoud Bahreinimotlagh 1
  • Reza Rouzbahani 2
  • Ashkan Farokhnia 3
  • Mohammad SoltaniAsl 4
  • Kamal Mohtasham 5
1 Assistant Professor, Water Research Institute
2 Water Research Institute of Ministry of Energy, Tehran, Iran
3 The Head of Surface Water Group, Water Research Institute
4 Khorasan Razavi Water and Wastewater Company
5 SanjAb Fannavari Khanlije Fars. Ltd.
چکیده [English]

Underwater Acoustic Tomography (AT) is a branch of remote sensing technique that transmits the acoustic waves into the water. The AT systems continuously measure the flow velocity and temperature in rivers, seas and the oceans. The AT systems are synchronized with a GPS clock (the clock is currently accurate to a few nanoseconds) connecting to the GPS Satellites. Hence, the systems transmit the acoustic waves at the same time. The systems record the arrival time of acoustic waves. After analyzing the received signals, the flow characteristics would be estimated. In the present study, the system evaluation of an AT system is investigated in the Kousar Channel, Malek-Ashtar University of Technology. Two Fluvial Acoustic Tomography Systems (FATS) were deployed on both sides of the channel. The horizontal distance between two systems was 127m. The FATS simultaneously transmitted sound pulses from the 30 kHz omnidirectional transducers every 60 seconds. The results showed that the underwater sound speed and the water temperature were 1482 m/s and 20.3 ˚C, respectively. The temperature sensor measured the surface temperature in the various points of the channel and confirmed the validity of the FATS measurement. The estimated flow velocity was zero. Due to the water stagnation in the channel, the accuracy of the velocity measurement by FATS was completely confirmed too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing
  • Underwater Acoustic Tomography
  • Underwater sound speed
  • Flow temperature
  • Flow Velocity
Bahreinimotlagh M, Kawanisi K, Danial MM, Al Sawaf MB and Kagami J (2016) Application of shallow-water acoustic tomography to measure flow direction and river discharge. Flow Measurement and Instrumentation 51:30–39
BahreiniMotlagh M, Kawanisi K and Zhu X (2015) Acoustic investigations of tidal bores. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering) 71(4):139–144
Kawanisi K, Bahreinimotlagh M and Razaz M (2015) Energy flux measurement of tidal stream in a strait using two crossing ultrasonic transmission lines. In: 36th World Congress of the International Association of Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR-APD 2015), 28 June- 3 July, The Hague, The Netherlands, 1-4
Kawanisi K, Al Sawaf MB and Danial MM (2018) Automated real-time streamflow acquisition in a mountainous river using acoustic tomography. Journal of Hydrologic Engineering 23(2):1-7
Kawanisi K, Razaz M, Ishikawa K, Yano J and Soltaniasl M (2012) Continuous measurements of flow rate in a shallow gravel-bed river by a new acoustic system. Water Resources Research 48(5):1–10
Kawanisi K, Razaz M, Yano J and Ishikawa K (2013) Continuous monitoring of a dam flush in a shallow river using two crossing ultrasonic transmission lines. Measurement Science and Technology 24(5):1-10
Li G, Ingram D, Kaneko A, Chen M, Gohda N and Polydorides N (2017) Vertical underwater acoustic tomography in an experimental basin. The Journal of the Acoustical Society of America 141(5):1-8
Medwin H (1975) Speed of sound in water: A simple equation for realistic parameters. The Journal of the Acoustical Society of America. Acoustical Society of America 58(6):1318-1324
Razaz M, Zedel L, Hay A and Kawanisi K (2016) Multipath propagation of sound in a shallow tidal channel and its implications on tomographic current measurements. The Journal of the Acoustical Society of America 140(4):3184–3184
Zhao X and Wang D (2015) Ocean acoustic tomography from different receiver geometries using the adjoint method. The Journal of the Acoustical Society of America 138(6):3733–3741
Zheng H, Gohda N, Noguchi H, Ito T, Yamaoka H, Tamura T, Takasugi Y and Kaneko A (1997) Reciprocal sound transmission experiment for current measurement in the Seto Inland Sea , Japan. Journal of Oceanography 53:117–127