ارزیابی آسیب‎پذیری ذاتی آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از مدل‌های دراستیک و دراستیک اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانش‎آموخته کارشناسی ارشد/ آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

3 دانشیار /گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

ارزیابی پتانسیل آسیب‌پذیری آلودگی آب زیرزمینی برای حفاظت از آب‎های زیرزمینی که متاثر از استفاده زیاد از کود است، ابزار مناسبی می‌باشد. آب زیرزمینی دشت ارومیه به علت وجود کارخانه‌های مختلف و کشاورزی، پتانسیل آلوده شدن را دارد. در این تحقیق از مدل دراستیک اصلاح شده و دراستیک که یک مدل جهانی است آسیب‌پذیری ذاتی آلودگی دشت ارومیه بررسی شد. اصلاح این مدل بر اساس بازبینی رتبه‌ها و وزن‌های فاکتورهای مختلف، با استفاده از روش‌های ساده آماری و در محیط GIS و با درنظر گرفتن مقدار همبستگی با غلظت نیترات آب زیرزمینی انجام شد. نتایج نشان داد که محیط آبخوان (A) همبستگی معنی‌دار با غلظت نیترات ندارد و از معادله اولیه حذف گردید. بیش‌ترین و کم‎ترین همبستگی معنی‌دار را فاکتورهای جنس خاک (s) و عمق تا سطح ایستابی (D) داشتند و به ترتیب وزن‌های 5 و 7/2 به آن‌ها اختصاص یافت. اصلاح رتبه‌ها و وزن‌ها منجر به بهبودی نتایج پهنه‌بندی شد، به گونه‌ای که همبستگی شاخص دراستیک با غلظت نیترات نسبت به دراستیک اولیه، حدود 11 درصد افزایش داشت. بر اساس شاخص دراستیک اصلاح شده از کل دشت ارومیه، 3/4، 8/30 و 9/64 درصد به ترتیب در محدوده‌ی آسیب‎پذیری کم، خیلی کم و بدون خطر آلودگی قرار داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Intrinsic Vulnerability of Urmia Plain Groundwater Pollution Using Original DRASTIC and Drastic Modified Models

نویسندگان [English]

  • J.sh. Azizi Mobaser 1
  • M. Masud Lak 2
  • A. Rasoulzadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 M.Sc. Graduate of Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohagheghe Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Associate Professor. Department of Water Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The Assessment of groundwater vulnerability to pollution for groundwater protects, which is affected by high fertilizer use, is a proper tool. Groundwater of Urmia Plain due to various factories and agricultural activities, have potential for contamination. In this study, the modified version of the DRASTIC model and the original DRASTIC model, which is a global model, has investigated the inherent vulnerability potential of Urmia groundwater contamination. The correction of this model based on the revising of the ratings and weights of various factors was carried out using simple statistical methods and in the GIS environment, taking into account the correlation with the concentration of groundwater nitrate. The results showed that aquifer environment (A) did not significant correlation with nitrate concentration and was eliminated from the initial equation. The highest and lowest significant correlation was found between soil factors (s) and depth to groundwater (D), respectively, and weighed 5 and 2.7, respectively. The correction of ratings and weights led to improved zoning map, with the correlation of the DRASTIC index with nitrate concentration versus the original DRASTIC, increased by 11%. Based on the modified index of the Urmia Plain, 4.3, 30.8 and 64.9 percent were low, very low and without risk of pollution, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified DRASTIC
  • Groundwater
  • GIS
  • vulnerability
Aller L, Bennet T, Leher JH, Petty RJ, Hackett G (1987) DRASTIC: A standardized system for evaluating groundwater pollution potential using hydro-geological settings. Environmental Research Laboratory, EPA/600/2.87/036
Allouche N, Maanan M, Gontara M, Rollo N, Jamal I, Bouri S (2017) A global risk approach to assessing groundwater vulnerability. EnvironmentalModelling and Software 88:168-182
Amir Ahmadi A, Abbariki Z, Ebrahimi M (2012) Evaluation of the vulnerability of Davarzan aquifer by DRASTIC method using GIS. Journal of Arid Regions Geographic Studies 2(6):51-66 (In Persian)
Antonakos AK, Lambrakis NJ (2007) Development and testing of three hybrid methods for the assessment of aquifer vulnerability to nitrates, based on the DRASTIC model, an example from NE Korinthia, Greece. Journal of Hydrology 333:288-304
Asghari Moghaddam A, Soltani S, Barzegar R, Kazemian N (2017) Vulnerability assessment of Kordkandi-Duzduzan plain groundwater using calibrated DRASTIC model. Iran-Water Resources Research 13(4):89-99 (In Persian)
Azizi F, Mohamadzade H (2011) Vulnerability zoning and evaluation of spatial variations of aquifer quality in Imamzadeh Jafar-e-Gachsaran plain using DRASTIC model and GWQI quality index. Journal of Water Resources Engineering 5:13 (In Persian)
Baalousha HM (2016) Groundwater vulnerability mapping of Qatar aquifers. Journal of African Earth Sciences 124:75-93
Besien T (2002) Groundwater vulnerability interactions of chemical and site properties. Journal of the science of the total environment 299:131-143
Beynen PE, Niedzielski MA, Bialkowska-Jelinska E, Alsharif K, Matusick J (2012) Comparative study of specific groundwater vulnerability of a karsts aquifer in central Florida. Journal of Applied Geography 32:868-877
Kendal MG (1975) Rank correlation methods. 4th edh, Griffin, London
Kihumba AM, Vanclooster M, Longo JN (2017) Assessing groundwater vulnerability in the Kinshasa region, DR Congo, using a calibrated DRASTIC model. Journal of Africa Earth Sciences 126:13-22
Lathamani R, Janardhana MR, Mahalingam B, Suresha S (2015) Evaluation of aquifer vulnerability using DRASTIC model and GIS: a case study of Mysore city, Karnataka, India. Aquatic Procedia 4:1031-1038
Leone A, Ripa MN, Uricchio V, Dea´k J, Vargay Z (2009) Vulnerability and risk evaluation of agricultural nitrogen pollution for Hungary’s main aquifer using DRASTIC and GLEAMS models. Journal of Environmental Management 90:2969-2978
Malik Muhammad A, Zhonghua T, Salman Dawood at (2015) Evaluation of local groundwater vulnerability based on DRASTIC index method in Lahore, Pakistan. Geofísica Internacional 54(1):67-81
Marofi S, Soleymani S, Ghobadi MH, Rahimi GH, Marofi H (2012)Vulnerability assessment of Malayer plain groundwater by SINTACS, DRASTIC and SI models. Journal of Water and Soil Conservation 19:2 (In Persian)
Mirzaei S, Naderi M, Baigi H, Jahangard M (2012)Vulnerability assessment of the Shahrekord plain groundwater using DRASTIC model. Iranian Water Resources Journal 6:11 (In Persian)
Niknam R, Mohammadi K, Majd V (2007) Groundwater vulnerability evaluation of Tehran-Karaj aquifer using DRASTIC method and fuzzy logic. Iran-Water Resources Research 3(2):39-47 (In Persian)
 Panagopoulos GP, Antonakos AK, Lambrakis NJ (2006) Optimization of the DRASTIC method for groundwater vulnerability assessment via the use of simple statistical methods and GIS. Journal of Hydrology 14:894-911
Rahman A (2008) A GIS based DRASTIC model for assessing groundwater vulnerability in shallow aquifer in Aligarh, India. Journal of Applied Geography 28:32-53
Rezaei F, Ahmadzadeh MR, Safavi HR (2017) SOM-DRASTIC: using self-organizing map for evaluating groundwater potential to pollution. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 31(8):1941-195
Rezaei F, Safavi HR, Ahmadi A (2013) Groundwater vulnerability assessment using fuzzy logic: a case study in the Zayandehrood aquifers, Iran. Environmental Management 51(1):267-277
Rosen L (1994) A study of the DRASTIC methodology with emphasis on Swedish conditions. Ground Water 32(2):278-285
Salimi M, Ebrahimi A, Salimi (2014) Aquifer vulnerability assessment using the DRASTIC model at new landfill sit-in Isfahan. Journal of Health System Research 10:2 (In Persian)
Samadi J (2015) Assessment of Kashan aquifer-land use composite vulnerability impact on groundwater pollution using DRASTIC method and degradation model. Iran-Water Resources Research 11(1):13-21 (In Persian)
Shrestha S, Kafle R, Prasad Pandey V(2017) Evaluation of index-overlay methods for groundwater vulnerability and risk assessment in Kathmandu valley, Nepal. Science of the Total Environment 575:779-790
Stournaras G, Koutsi R (2011) Groundwater vulnerability assessment in the Loussi Polje area, N Peloponessus: The PRESK method.  Advances in the Research of Aquatic Environment 2:335-342
Tabarmaye M, Vaezi Hir AR (2013) Evaluation of vulnerability of aquifer to Tabriz plain. Journal of water and soil 28(6):1137-1151(In Persian)
Victorine Neh A, Ako A, Ayuk AR, Hosono T (2015) DRASTIC-GIS model for assessing vulnerability to pollution of the phreatic auriferous formations in Douala–Cameroon. Journal of African Earth Sciences 102:180-190
Vlaicu M, Muteanu CM (2008) Karst groundwater vulnerability assessment methods. Trev. Inst. Speol. 107-118
Vrba J (1994) Guide book on mapping groundwater vulnerability. Verlag Heise Hannover, Association of Hydrogeologists, Contributions to Hydrogeology No.16
Wilcoxon F (1945) Individual comparisons by ranking methods. Biomet Bull 1:80-83 
Yaghoubi gardvisheh S, Asgharimoghadam A (2018) Determining the vulnerability of Barandouzchi aquifer Plain, Urmia, using the combination of DRASTIC, SI, AND SINSTAC Indices. Iran-Water Resources Research 14(4):198-215 (In Persian)
Yarmohammadi E, Chitsazan M, Rangzan K, Mirzaei SY (2006) Assessments of the potential of aquifer pollution in Aghili plain using GIS and SINTACS method. 1st Conference of Environmental Engineering, Tehran (In Persian)
Zirak Javanmard F, Mahdavi M, Malek M, Keirkhah Zarkesh M (2014) Modeling of groundwater vulnerabilities uncertainty using GIS and Rough set. Iran-Water Resources Research 10(1):26-38 (In Persian)