دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 23، اردیبهشت 1392 

مقاله پژوهشی

توسعه مدل‌های هوش مصنوعی مرکب در برآورد قابلیت انتقال آبخوان، مطالعه موردی: دشت تسوج

صفحه 1-14

عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ هیراد عبقری؛ الهام فیجانی


ارزیابی برهمکنش همزمان پدیده های ENSOوMJO بر رخداد دوران های تر و خشک در ایران

صفحه 48-60

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ صدیقه مهرآور؛ حبیب اله قائد امینی


تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیست و یکم

صفحه 61-74

منصوره کوهی؛ ایمان بابائیان؛ محمد موسوی بایگی؛ علیرضا فریدحسینی؛ لیلی خزانه داری


یادداشت فنی (5 صفحه)

مقایسة عملکرد رگرسیون های چندخطی، رگرسیون ناپارامتری و مدل‌های سری زمانی در برآورد و پیش بینی مقادیر تبخیر

صفحه 90-95

بهنام آبابایی؛ هادی رمضائی اعتدالی؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ عبدالمجید لیاقت