دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1392 
ارزیابی تأثیر افت سطح ایستابی بر ناپایداری و تخریب اسکرین‌‌های چاه‌‌های آب

صفحه 42-51

محمدرضا غفوری؛ اعظم شامحمدی؛ غلامعباس کاظمی؛ کاظم مرادی هرسینی؛ هانیه شرفی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل پلان و پروفیل طولی بر تغییـرات جریان سطحی در دامنه‌های مرکب

صفحه 64-72

مهدی گرانیان؛ نصرت الله امانیان؛ علی طالبی؛ محمدرضا هادیان؛ مسعود زینی


یادداشت فنی (5 صفحه)

مدل سازی پیوسته جریان روزانه رودخانه کارون به کمک مدل تابع تلفات SMA

صفحه 73-77

محمدرضا غفوری؛ حمید طاهری شهرآئینی؛ بهرام ثقفیان