نویسنده = نادر حیدری
بررسی و تحلیل پدیده اثر بازگشتی پسا مدرن سازی آبیاری و ملاحظات لازم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

نادر حیدری؛ سالومه سپهری


تحلیل راهبردی برای بهبود کارکرد و اقتدارشورایعالی آب با استفاده از روش SWOT

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 15-30

محمد حب وطن؛ نادر حیدری؛ بهیه جعفری؛ محمد ارشدی؛ سارا لطفی؛ مهدی ضرغامی


تحلیل ردّپای آب تولید، صادرات و واردات شکر در ایران برای دوره 1393-1384

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 78-90

طیبه امیدی؛ علی باقری؛ نادر حیدری


ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه آبریز زاینده رود

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 72-76

حمیدرضا سالمی؛ نادر حیدری