نویسنده = سیده زهرا قریشی
بازتعریف مؤلفه‌های امنیت آبی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 239-261

حجت میان آبادی؛ سیده زهرا قریشی


تحلیل ابعاد مأموریت هیدرولیکی در هیدروپلیتیک ترکیه

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 304-331

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ ابراهیم حاجیانی


نقش قدرت در دیپلماسی آب

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 242-264

سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی؛ سید مسعود موسوی شفائی