مدل‌سازی عدم قطعیت آسیب پذیری آبخوان با استفاده از GIS و مجموعه راف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS / دانشگاه آزاداسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد /دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج

3 استادیار / دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4 استادیار / پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

آب‌های زیرزمینی در ایران منبع مهمی برای تأمین آب شیرین هستند و در صورت بروز آلودگی، فرایند احیاء آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. یکی از راه‌های مناسب برای جلوگیری از آلودگی آبخوان، شناسایی مناطق آسیب‌پذیر است. وجود مرزهای نامشخص عاملی اثرگذار در مدل‌سازی آبخوان به عنوان یک پدیده مکانی می‌باشد. نظریه‌های زیادی برای عدم قطعیت ارائه شده‌اند. در تحقیق حاضر از تئوری راف و سیستم اطلاعات مکانی، در مدل‌سازی و برای عدم قطعیت آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی از مدل دراستیک بهره‌گیری شد. همچنین دشت ارومیه که دشت مرکزی در مجاورت دریاچه ارومیه می‌باشد، به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. مدل‌سازی با استفاده از مجموعه راف در دو تقریب بالا و پایین انجام می‌شود و بر این اساس، بیشترین درصد در شاخص دراستیک برای تقریب بالا مربوط به پتانسیل آلودگی کم تا متوسط و برای تقریب پایین، مربوط به پتانسیل آلودگی خیلی کم برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Groundwater Vulnerabilities Uncertainty Using GIS & Rough Set

نویسندگان [English]

  • F Z. Javanmard 1
  • M Mahdavi 2
  • M.R Malek 3
  • M.M Keirkhah Zarkesh 4
1 M.Sc. Candidate, Department of Remote Sensing and GIS-Islamic Azad University-Science and Research Branch of Tehran
2 Professor, Department of Natural Resources, Tehran University-Karaj
3 Assistant Professor, Geodesy & Geomatics Engineering Faculty, KN Toosi University
4 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute
چکیده [English]

Groundwater is an important source of fresh water supply in Iran. In the event of contamination, the restoration process for these resources is not always possible. One proper way to prevent contamination of aquifers is identifying vulnerable areas. The uncertain boundaries is affecting factor in aquifer modeling as a spatial phenomenon. Many theories have been proposed for uncertainty. In this study, Rough Set Theory and Geographic Information System (GIS) have been used in modeling of groundwater vulnerabilities uncertainty in DRASTIC model. Urmia plain which is the central plain near the Urmia Lake has been selected as the study area. Modeling with the use of Rough Set is performing in two high and low approximations. Accordingly the upper percent in the DRASTIC indicator for the high approximation was associated to the low to medium contamination potential and for the low approximation was associated to the very low contamination potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DRASTIC model
  • Groundwater
  • Geospatial information system
  • Urmia
استادهاشمی ز (1387). تعیین آسیب­پذیری آبخوان آبرفتی به روش DRASTIC در محیط GIS- مطالعه موردی دشت همدان- بهار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
باقرزاده س، کلانتری ن، مرادزاده م، رحیمی م ح، دانشیان ح، ظاهری عبده­وند ز (1389) استفاده از GIS برای تحلیل حساسیت تک پارامتری روش­های DRASTIC وSINTACS جهت ارزیابی آسیب­پذیری منابع آب زیرزمینی دشت بهبهان. همایش ملی ژئوماتیک.
گزارش مطالعات نیمه تفضیلی و بیلان محدوده مطالعاتی دشت ارومیه (1388).
Aller L, Bennett T, Lehr J, Petty RJ, Hackett G (1987) DRASTIC:A standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings. US Environmental Protection Agency Report. EPA600/2– EP87/036.
Babiker IS, Mohamed MAA, Hiyama T, Kato K (2004) A GIS-based DRASTIC model for assessing aquifer vulnerability in Kakamigahara Heights, Gifu Prefecture, Central Japan. Science of the Total Environment 345 (1-3): 127-140.
Civita M, Della LC (1994) Vulnerabilitadegli acquifer all inquinnamento. Teoria and practica (aquifer vulnerability maps to pollution). Pitagora, Bologna.
Doerfiger N, Zwahlen F (1997) EPIK: a new method for outlining of protection areas in karstic environment. International Symposium and Field Seminar on Karst
Waters and Environmental Impacts, Antalya, Turkey. Balkema, Rotterdom 117-123.
Derouance J, Dassargues A (1998) Delineation of groundwater protection zones based on tracer tests and transport modeling in alluvial sediments. Environmental Geology 36, 27-36.
Foster S (1987) Fundamental concepts in aquifer vulnerability, pollution risk and protection strategy. In: van Duijvenbooden W., van Waegeningh, H.G. (eds.), TNO Committee on Hydrologic Research, The Hague. Vulnerability of Soil and Groundwater to Pollutants, Proceeding and Information 38, 69-86.
Gogu RC, Dassargues A (2000) Current trends and future challenge ingroundwater vulnerability assessment using overlay and index method. Environmental Geology 39, 549-558.
Pawlak Z, Skowron A (2007) Rough sets and Boolean reasoning. Inf. Sci. 177(1): 41-73.
Pawlak Z (1991) Theory of rough sets: a new methodology for knowledge discovery. ICCI: 11.
Verba J, Zoporozec A (1994) Guidebook on mapping groundwater vulnerability. IAH International Contribution for Hydrogeology 16, 131.
Van Stemproort D, Evert L, Wassenaar L (1993) Aquifer vulnerability index: a GIS compatible method for groundwater vulnerability mapping. Candian Water Resource Journal 18, 25-3.