مقیاس‌بندی مکانی جریان‌های کم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در تحلیل فراوانی منطقه‌ای متغیرهای هیدرولوژیک، اطلاعات یک یا چند ایستگاه به یک ناحیه تعمیم داده می‌شود. در این حالت فرض بر این است که تغییرات این اطلاعات در منطقه با ضریب مشخصی صورت می‌گیرد که به آن مقیاس گفته می‌شود. در این مطالعه ویژگی‌های مقیاس‌بندی جریان‌های کم 7 روزه در 19 حوزه استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس‌بندی بیانگر نسبت ویژگی‌های احتمالی جریان‌های کم با مساحت است. اگر این نسبت که توان مقیاس خوانده می‌شود، با مساحت رابطه خطی داشته و رابطه معنی‌داری با رتبه گشتاور‌های وزنی احتمال نداشته باشد، جریان کم دارای مقیاس‌بندی ساده خواهد بود. در این مطالعه مشخص شد رابطه لگاریتم مساحت و لگاریتم گشتاورهای وزنی احتمال رتبه 1 تا 10 خطی بوده و تغییرات توان مقیاس رابطه معنی داری با گشتاورهای وزنی احتمال ندارد و بنابراین جریان‌های کم 7 روزه در استان مازندران دارای مقیاس‌بندی ساده هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Low Flows Spatial Scaling

نویسنده [English]

  • R Modarres
MS.c, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In hydrologic regional frequency analysis, information of one or more stations are generalized for a region. In this case, the variation of this information is assumed to have a defined coefficient called scale. In this study, scaling properties of 7-day low flow of 19 basins in Mazandaran province in northern Iran were investigated. Scaling implies the relationship between probabilistic features and the area of the basin. If this exponent (called scaling exponent) has a linear relationship with drainage area and does not include a significant relationship with probability weighted moments, low flow is called “simple scaling”. The study showed that the logarithm of the drainage area and the logarithm of the probability weighted moments of order 1 to 10 are linear and the scaling exponent did not have a significant relationship with probability weighted moments. Acordingly the 7-day low flows of Mazandaran province are simple scaling. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • scaling
  • Low flows
  • Scaling exponent
  • Regional hydrology
  • Coefficient of variation
زارعی، ع. ر. 1378. ارزیابی روشهای تحلیل منطقه‌ای فراوانی جریانهای کم در حوضه آبریز مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران آب، دانشگاه صنعتی اصفهان.
Furey, P.R., and Gupta, V.K., (2000). “Space-time variability of low streamflows in river network”, Water Resour. Res., 36(9), p: 2679-2690.
Gupta, V.K., and Waymire, E., (1990), “Multi scaling properties of spatial rainfall and river flow distributions’, J. Geophys. Res., 95(D3), p:1999-2009.
Smith, J.A., (1992), “Representation of basin scale in flood peak distribution”, Water Resour. Res., 28(11), p: 2993-2999.
Vogel, R.M., and Sankarasubramanian, A., (2000), “Spatial scaling properties of annual streamflow in the United States”, Hydrol. Sci. J, 45, p: 465-476
Yue, S., and Wang, C.Y., (2004). “Scaling of Canadian low flows”, Stoch. Envir. Res. and Risk Ass., 18, p: 291-305.