دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، دی 1387 
تحلیل داده های رسوب نگار حوضه چهل گزی سدّ قشلاق

صفحه 47-56

سیّدحمیدرضا صادقی؛ لیلا غلامی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ عبدالرسول تلوری