دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-156 
بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج به روش ریز مقیاس نمایی آماری

صفحه 97-105

مجید رضایی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ مهدی ضرغامی؛ اصغر اصغری مقدم


مدل سازی بارش رواناب با استفاده از مدل های هوشمند هیبریدی

صفحه 146-150

محمدعلی قربانی؛ عاطفه ازانی؛ سمیه محمودی وانعلیا