دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، اسفند 1394 
ارایه تکنیک پیش بینی غیر- نظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع

صفحه 31-42

فرهاد فرسادنیا؛ سعیده زحمتی؛ بیژن قهرمان؛ علیرضا مقدم نیا