دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1384 

مقاله پژوهشی

نقش عدم قطعیت پیش‌بینی جریان ورودی در بهره‌برداری بهینه از مخازن

صفحه 1-15

علیرضا برهانی داریان؛ الهام افتخارجوادی


الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ

صفحه 54-64

ابوذر حاتمی یزد؛ علی اصغر تقوایی ابریشمی؛ بیژن قهرمان