دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، بهمن 1388 
قوانین حفاظت کیفی منابع آب کارست

صفحه 56-58

ناصر رستم افشار؛ هاشم کاظمی؛ فریده نوبهار