دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1388 

مقاله پژوهشی

بهینه‌‍‍‌‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 1-15

سید مجتبی قدمی؛ بیژن قهرمان؛ محمد باقر شریفی؛ حبیب رجبی مشهدی