دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 35، خرداد 1395، صفحه 1-185 
تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق محاسبه شده با استفاده از مدل بیلان انرژی روزانه و مقایسه آن با مدل سبال

صفحه 18-28

علیرضا رمضانی خوجین؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان دانش کار آراسته؛ علی مریدی؛ رحیم علیمحمدی


اتصال سیستم‏های پایش خشکسالی به اقدامات مدیریتی

صفحه 29-39

سید علی اصغر هاشمی شیخ شبانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور


یادداشت فنی (5 صفحه)

تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان

صفحه 171-185

امیر اسلامی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی؛ پیمان اسلامی