کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر لایه بندی حرارتی مخزن سد لتیان

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 268-277

فاطمه فیروزی؛ عباس روزبهانی؛ علیرضا مساح بوانی


اثر تغییر اقلیم بر متغیرهای سالانه هواشناسی و هیدرولوژیک حوضه سیروان

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 38-48

محمد رضا خزائی؛ مطلب بایزیدی


مقایسه عملکرد روش‌های مختلف در بررسی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: سد سفیدرود)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 49-66

پدرام پیشگاه هادیان؛ اقبال احسان زاده؛ رامتین معینی


بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج به روش ریز مقیاس نمایی آماری

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 97-105

مجید رضایی بنفشه؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ مهدی ضرغامی؛ اصغر اصغری مقدم


تحلیل روند بارندگی در استان مازندران با استفاده از روش من-کندال منطقه ای

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 60-70

فرهاد فرسادنیا؛ محسن رستمی کامرود؛ علیرضا مقدم نیا


اثرات تغییر اقلیم بر بیلان آبی دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 47-58

حمید مهسافر؛ رضا مکنون؛ بهرام ثقفیان


تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 82-85

منوچهر فرج‌زاده؛ حسن لشکری؛ سمیه رفعتی