دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 61، شهریور 1401، صفحه 1-145 
تأثیر تحولات جمعیتی بر امنیت آبی و امنیت غذایی در ایران

صفحه 122-145

زهرا سلطانی؛ علی باقری؛ محمد جلال عباسی شوازی