دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

طراحی سیستم پشتیبان خط‌مشی‌گذاری برای مهار بحران آب در آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1402

پریا مومن زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ علی حمیدی زاده


مقایسه عملکرد مدل‌های یادگیری عمیق با شبکه عصبی چند جمله‌ای و مدل HEC-HMS در پیش‌بینی رواناب روزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

سحر مصطفایی؛ وحید موسوی؛ رونی برندسون


ارزیابی آلودگی نیترات و فسفات تالاب میانکاله با استفاده از مدل WASP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

علی شاهنظری؛ مریم میرهاشمی؛ کامران نصیر احمدی


توسعه شاخص خشکسالی در حوضه‌های طبیعی و مهندسی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

مهرداد خشوعی؛ حمید صفوی


ارزیابی اثراصلاح پارامترهای برف و مدل ذوب برف در بهبود شبیه‌سازی رواناب مدل SWAT در حوضه زرینه‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

میثم عطاخرمی؛ سمیه سیما


ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP-MABIA (مطالعه موردی حوضه آبریز گدارچای نقده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

پریسا یوسفی؛ بهزاد حصاری؛ آدریانا بروگمن؛ مهدی ضرغامی


بررسی ارتباط بین شاخص‌های خشکسالی با عملکرد گندم دیم با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی، جنگل تصادفی و رگرسیون بردار پشتیبان (مطالعه موردی: شهرستان سقز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ علیرضا توکلی


اندازه گیری آب مجازی و مقایسه بهره‌‌وری فنی با بهره وری بازاری آب مجازی در بخش کشاورزی مطالعه موردی محصولات آبی منتخب استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

مصطفی دین محمدی؛ رویا عباسی


شبیه سازی دمای سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل یک بعدی FLake

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

رضا مصطفی نژاد؛ محمد همتی؛ سمیه حجابی


توسعه توابع خسارت‌ سیلاب شهری در ساختمان‌های مسکونی (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

درناز کبیرصمدی؛ علیرضا شکوهی؛ هادی مدبری


تحلیل فاصله زمانی بین وقوع اوج سیل تا اوج خشکسالی هواشناسی در حوضه آبخیز کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

آناهیتا بهرامی؛ رضا مدرس؛ سعید سلطانی؛ پوریا محیط اصفهانی


تعیین میزان تأثیرگذاری حساسیت، آگاهی و سرمایه اجتماعی بر تمایل ذی‌نفعان به مشارکت در حفاظت از منابع آب زیرزمینی مورد مطالعه: دشت مهیار جنوبی اصفهان(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

عادل شکیبایی؛ عنایت عباسی؛ علی باقری؛ سجاد انتشاری


مقاله مروری

بررسی و تحلیل پدیده اثر بازگشتی پسا مدرن سازی آبیاری و ملاحظات لازم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

نادر حیدری؛ سالومه سپهری


مقاله پژوهشی

پیشنگری متغیرهای دما و بارش حوضه آبریز خزر با ارزیابی تأثیر روشهای تصحیح اریبی و بکارگیری همادی مدل‌های اقلیمی CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

نرگس آزاد؛ آزاده احمدی


واسنجی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمت بوم‌سازگان آبدهی در حوزه‌های آبخیز مرز شرقی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

شریف جورابیان شوشتری؛ فاطمه جهانی شکیب؛ طاهره اردکانی